Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/79/5005

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 5 grudnia 2013 r.
XVII Amc 9003/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Łabuda.

Protokolant: Iwona Hutnik.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu przeciwko Krzysztofowi Furman o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. Uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Zamawiający zobowiązuje się również do zapłaty na rzecz Pośrednika prowizji określonej w ust. 1 powyżej, w przypadku sprzedaży nieruchomości wskazanej w par. 1 ust. 2 umowy jakiemukolwiek kontrahentowi w okresie 6 miesięcy od chwili wypowiedzenia umowy lub w okresie 2 miesięcy od chwili wygaśnięcia umowy".