Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/76/4793

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 23 maja 2013 r.
XVII Amc 8263/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Hanna Kulesza.

Protokolant: Irmina Bartochowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 r., w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Jerzego Partyki przeciwko HK INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. Uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanej wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego raportu uszkodzenia z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowanie reklamowanego towaru".