Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2015/54/3382

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 6 maja 2013 r.
XVII Amc 7191/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Gierzyński.

Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Naróg.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Eweliny Konert przeciwko Sun & Fun Holidays Sp. z o.o. w Warszawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone na skutek apelacji pozwanej rozstrzygniętej wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 7 sierpnia 2014 r. (sygn. akt VI ACa 1675/13) uznaje za niedozwolone i zakazuje Sun & Fun Holidays Sp. z o.o. w Warszawie wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:

"W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun & Fun, a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów płatności, nieprzybycia na miejsce zbiórki, choroby i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy poprzez służby graniczne itp. Osobie, która dokonała wpłaty zwraca się wpłaconą kwotę po potrąceniu zryczałtowanych kosztów rezygnacji, które uzależnione są od daty rezygnacji i wynoszącej maksymalnie:

- rezygnacja na więcej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy

- 500 PLN od osoby (koszty manipulacyjne związek z dokonaną rezerwacją);

- od 30 do 22 dni - 25% ceny imprezy, nie mniej niż 500 PLN od osoby;

- od 21 do 15 dni - 50% ceny imprezy;

- od 14 do 4 dnia - 75% ceny imprezy;

- rezygnacja poniżej 4 dni przed rozpoczęciem imprezy, w dniu rozpoczęcia imprezy lub nie stawienie się na zbiórkę - 95% imprezy. Na żądanie Klienta Sun & Fun przedstawi udokumentowane wyliczenie poniesionych w związku z rezygnacją kosztów." (5. Rezygnacje, zmiana uczestnika, ust. 5.2)".