Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/76/4778

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 9 lipca 2013 r.
XVII Amc 669/13
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR del. Adam Malinowski.

Protokolant: sekretarz sądowy Marika Józefczyk.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu przeciwko Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGiL S.A. w Wieluniu o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Spółka Akcyjna "ZUGiL" S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu".