Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/63/3893

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 25 lutego 2013 r.
XVII Amc 5618/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Gierzyński.

Protokolant: sekretarz sądowy Marika Józefczyk.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Uczciwej Konkurencji pomiędzy Przedsiębiorcami CLARITY w Katowicach przeciwko Remigiuszowi Bryndalowi o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I.

uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez Remigiusza Bryndala w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: "Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, uprawnia do zgłoszenia reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia mechanicznego sprzętu. W przypadku braku takiego protokołu nie będziemy mogli rozpatrzyć reklamacji";

II.

oddala powództwo w pozostałej części.