Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/71/4403

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 24 października 2013 r.
XVII Amc 5605/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Łabuda.

Protokolant: stażysta Grzegorz Szpak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa Piotra Koleckiego przeciwko Zakłady Elektromaszynowe Elektronarzędzia CELMA S.A. w Goleszowie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: "Po przejściu własności towaru na rzecz: Kupującego, ZEM-EM CELMA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytym towarem - poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji na niniejszych warunkach".