Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2013/162/11939

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
XVII Amc 5398/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Anna Iwaszko.

Protokolant: Dorota Obrycka.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa Piotra Koleckiego przeciwko Łukaszowi Matuszczakowi o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki".