Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2545790

Wyrok
Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 31 lipca 2012 r.
XVII AmC 5176/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR del. Adam Malinowski.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2012 r., w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Stowarzyszenie (...) w P. przeciwko (...) Bank Spółdzielczy w K. o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

1.

uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści "Likwidacja rachunku przed upływem 6 miesięcy od założenia: 10 - 30 zł";

2.

zasądza od pozwanego na rzecz powoda, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych;

3.

nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (Kasa Sądu Okręgowego w Warszawie), tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu, od której powód był zwolniony, kwotę 600 (sześćset) złotych;

4.

zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt strony pozwanej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.