Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2011/174/11581

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 11 grudnia 2009 r.
XVII Amc 507/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Witold Rękosiewicz.

Protokolant: Piotr Grzywacz.

Sentencja

Dnia 11 grudnia 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2009 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia Towarzystwa LEXUS z s. w Poznaniu przeciwko Kredyt Bankowi S.A. z s. w Warszawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone uznaje za niedozwolone i zakazuje Kredyt Bankowi S.A. wykorzystywania w umowach z konsumentami następujących postanowień wzorca umownego o treści:

1.

"Bank odpowiada za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Posiadacza Ekstrakonta na skutek uchybień Banku w tym zakresie".

2.

"Kredytobiorca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z Umowy, w tym (...) kosztów związanych z pozasądowym dochodzeniem przez Bank wierzytelności wynikających z Umowy - w wysokości nie wyższej niż 20% każdorazowej kwoty zadłużenia przeterminowanego wg. stanu na dzień zlecenia przez Bank pozasądowego dochodzenia wierzytelności".

3.

" (...) Niezawiadomienie Banku o powyższych zmianach powoduje, że oświadczenia Banku kierowane do Posiadacza rachunku według danych przedłożonych Bankowi będą traktowane za prawidłowo doręczone".