Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/76/4781

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 11 grudnia 2013 r.
XVII Amc 5053/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Anna Iwaszko.

Protokolant: sekr. sądowy Monika Rasińska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu przeciwko Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (...) z zastrzeżeniem, że żadne uprawnienia Uczestnika przyznane na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowią prawnie wiążących zobowiązań po stronie Organizatora bądź Partnerów, zaś żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być traktowane jako prawnie wiążąca oferta, przyrzeczenie publiczne, ogólne warunki umów lub inne zobowiązania Organizatora bądź Partnerów, a w szczególności nie może stanowić podstawy do roszczeń dochodzonych na drodze sądowej lub innego postępowania".