Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2013/162/11940

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
XVII Amc 4359/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Gierzyński.

Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Naróg.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów z siedzibą w Warszawie przeciwko Awacom Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. uznaje za niedozwolone i zakazuje Awacom Sp. z o.o. wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, w zakresie adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej wszelka korespondencja nadana przez AWACOM na dotychczasowy adres uważa się za prawidłowo doręczoną".