Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2011/174/11576

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 13 października 2009 r.
XVII Amc 413/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Wanda Czajkowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 13 października 2009 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Stowarzyszenia Towarzystwa Lexus w Poznaniu przeciwko Barbarze Oleśków i Adamowi Drągowi (Drąg) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o nazwie "Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez OK Tours" pkt 1II.8. o treści: "Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania."

Na skutek sprzeciwu pozwanych po połączeniu spraw o sygn. akt XVII AmC 411/09, XVII AmC 412/09, XVII AmC 413/09, do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia i dalszym prowadzeniu pod sygnaturą akt XVII AmC 411/09, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 10 marca 2010 r.: Utrzymuje wyroki zaoczne w mocy.