Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2011/174/11575

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 13 października 2009 r.
XVII Amc 412/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Wanda Czajkowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 13 października 2009 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Stowarzyszenia Towarzystwa Lexus w Poznaniu przeciwko Barbarze Oleśków i Adamowi Drągowi (Drąg) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o nazwie "Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez OK Tours" pkt 1II.8. o treści: "OK Tours nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane przez Uczestnika, np. spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości imprezy i innych."

Na skutek sprzeciwu pozwanych po połączeniu spraw o sygn. akt XVII AmC 411/09, XVII AmC 412/09, XVII AmC 413/09 do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia i dalszym prowadzeniu pod sygnaturą akt XVII AmC 411/09, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 10 marca 2010 r.: Utrzymuje wyroki zaoczne w mocy.