Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2013/162/11938

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 28 marca 2013 r.
XVII Amc 3918/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Łabuda.

Protokolant: Andrzej Tracz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia na rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach przeciwko Jarosławowi Szczotce o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczane na stronie internetowej Sklepu opisy i zdjęcia produktów były zgodne ze stanem faktycznym Sprzedawca nie gwarantuje, że nie zawierają one błędów i braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń".