XVII Amc 3742/11, Niedozwolone postanowienia umowne. - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2013/63/4436

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 stycznia 2012 r. XVII Amc 3742/11 Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Ewa Malinowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2012 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów z siedzibą w Warszawie przeciwko Phonesat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. Uznaje za niedozwolone i zakazuje Phonesat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia z pkt 2 rozdziału VI "Reklamacje" wzorca umowy o nazwie "Regulamin" o treści:

"Reklamacje dotyczące Usługi należy kierować do Administratora nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratą przez Użytkownika prawa do reklamacji".