Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2016/142/18900

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 4 maja 2016 r.
XVII Amc 34/16
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Łabuda.

Protokolant: stażysta Paulina Ogorzałek.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 maja 2016 r. w Warszawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu przeciwko Berlinia.net Sp. z o.o. w Szczecinie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"W szczególności Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.)."