Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/220/15277

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 24 czerwca 2014 r.
XVII Amc 33578/13
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR del. Adam Malinowski.

Protokolant: Wojciech Berent.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2014 r. w Warszawie sprawy z powództwa Pawła Pyć, Zbigniewa Nowackiego, Piotra Marciniaka, Joanny Marciniak, Marianny Farbickiej, Agnieszki Mieleckiej, Teresy Krysiak, Agnieszki Zglińskiej, Agnieszki Wagner, Sylwii Lipińskiej, Katarzyny Panufnik, Darii Krysiak przeciwko ESB - SERWIS Sp. z o.o. w Warszawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia".