Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/76/4788

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 1 lutego 2013 r.
XVII Amc 3282/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Łabuda.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 lutego 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia na rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach przeciwko Oldze Gyrii-Trochimczuk o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanej wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej, Poczty Polskiej a także z powodu siły wyższej."