Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/220/15279

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 21 marca 2013 r.
XVII Amc 3245/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Anna Iwaszko.

Protokolant: Dorota Obrycka.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa Marii Makarewicz i Mariusza Jerzego Makarewicza przeciwko METROHOUSE & PARTNERZY S.A. w Warszawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu METROHOUSE & PARTNERZY S.A. w Warszawie wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Wynagrodzenie płatne będzie na rzecz Metrohouse również w przypadku, gdy Zleceniodawca podpisze ze zbywcą nieruchomości lub praw związanych z nieruchomością protokół uzgodnień warunków transakcji lub deklarację zakupu świadczące o należytym wykonaniu usług, a następnie odstąpi od realizacji ustaleń określonych w tym protokole lub deklaracji. W takim przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie płatne będzie w dniu transakcji wskazanym w protokole lub deklaracji, zaś podstawą naliczenia wynagrodzenia będzie uzgodniona w protokole lub deklaracji cena transakcyjna nieruchomości. W takim przypadku obowiązek zapłaty wynagrodzenia określonego umową ciąży na zleceniodawcy również w przypadku nieruchomości objętych promocją "kupujący nie płaci prowizji".