Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/220/15278

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 25 czerwca 2014 r.
XVII Amc 31693/13
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Anna Iwaszko.

Protokolant: Grzegorz Szpak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2014 r. w Warszawie sprawy z powództwa Moniki Pawlikowskiej-Hausmann, Tomasza Antosika, Michała Chołysa, Jerzego Maciejewskiego, Wiesławy Musa, Józefa Rucińskiego przeciwko Agnieszce Gabrysiak i Annie Gabrysiak o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanym Agnieszce Gabrysiak i Annie Gabrysiak wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Do odsyłanego towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji z naszej strony oryginał faktury oraz protokół szkody sporządzony w obecności kuriera. Tylko wtedy reklamacja z tytułu uszkodzenia produktu w trakcie transportu zostanie przez nas uwzględniona".