Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/71/4401

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
XVII Amc 3010/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR del. Adam Malinowski.

Protokolant: Marika Józefczyk.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia na rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach przeciwko Andrzejowi Matyszewskiemu o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone powództwo oddala.

Na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3010/12, Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. akt VI ACa 1090/13,

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu stosowania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy zawartego w regulaminie sklepu internetowego o treści:

"Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie dziesięciu dni kalendarzowych licząc od daty zakupu bez podania przyczyny odstąpienia (...). Za datę zakupu towaru uważa się datę nadania listu przewozowego lub przesyłki pocztowej. Klient pokrywa koszty wysyłki towaru w dwie strony (...)."

i nie obciąża pozwanego kosztami procesu.