Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2016/100/12929

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 1 marca 2016 r.
XVII Amc 294/15
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR del. Adam Malinowski.

Protokolant: sekretarz sądowy Paulina Czajka.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu 1 marca 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Fundacji Promesa w Gdyni przeciwko Sabinie Ługowskiej o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Pozwalamy zastrzec sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych".