Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/63/3892

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 28 maja 2012 r.
XVII Amc 2571/11
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR (del.) Anna Szanciło.

Protokolant: Aleksandra Raban.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. św. Jana z Kęt w Rumi o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. św. Jana z Kęt w Rumi postanowienia wzorca umowy o treści:

"Wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia do pożyczkobiorcy/poręczyciela: 20 zł".