Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2019/176/46862

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 18 grudnia 2017 r.
XVII AmC 2468/10
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący - Sędzia SO Bogdan Gierzyński.

Protokolant - sekretarz sądowy Magdalena Brzezińska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu przeciwko Verona Building Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. uznaje za niedozwolone i zakazuje Verona Building Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: "Do ceny określonej w pkt 3.1. umowy doliczony zostanie podatek VAT. Stawka podatku VAT w dniu zawarcia umowy wynosi dla lokalu mieszkalnego 7%, zaś dla garażu 22% (dla lokalu użytkowego 22%). Strony ustalają, że w przypadku zmiany tych stawek Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny określonej w pkt 3.1. powiększonej o nową stawkę podatku VAT, przy czym rozliczenie z tego tytułu nastąpi stosownie do obowiązujących przepisów podatkowych, a zapłata nastąpi wraz z momentem wejścia w życie nowych przepisów".