Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2545777

Wyrok
Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
XVII AmC 2360/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Magdalena Sajur-Kordula.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2011 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) w P. przeciwko Bankowi (...) w S. o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

I.

uznaje za niedozwolone i zakazuje Bankowi (...) w S.wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

" (...) oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie.";

II.

zasądza od Banku (...) w S.na rzecz Stowarzyszenia (...) w P.kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.

nakazuje pobrać od Banku (...) w S.na rzecz Skarbu Państwa - Sąd Okręgowy w Warszawie kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem opłaty stałej od pozwu, od której uiszczenia powód był zwolniony z mocy prawa;

IV.

zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt Banku (...) w S.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.