Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2013/13/959

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 22 grudnia 2011 r.
XVII Amc 2347/11
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Witold Rękosiewicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Bartosza Bilskiego przeciwko Alicji Biegańskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. ALICJA Alicja Biegańska z s. w Sosnowcu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje Alicji Biegańskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. ALICJA Alicja Biegańska z s. w Sosnowcu wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających w/w warunki gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 5% kosztu zamówienia brutto".