Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2013/13/956

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 19 grudnia 2011 r.
XVII Amc 230/11
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Gierzyński.

Protokolant: asystent sędziego Adam Zaborski.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2011 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów z siedzibą w Warszawie przeciwko Michałowi Lenkiewiczowi o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez Michała Lenkiewicza w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści:

"W żadnym przypadku odpowiedzialność Lemitours nie może być wyższa niż faktyczna wartość zaistniałej szkody, a w razie całkowitego nie wywiązania się z zobowiązań nigdy nie wyższa niż cena podstawowa imprezy."