Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/71/4398

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 5 listopada 2012 r.
XVII Amc 2025/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR (del.) Beata Dzierżko.

Protokolant: Piotr Hołyś.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 29 października 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia Towarzystwo Lexus w Poznaniu przeciwko VIP Express Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I.

uznaje za niedozwolone i zakazuje VIP Express Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: "VIP nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie opakowania jako części stanowiącej substancję przesyłki, jeżeli opakowanie to, jest jedynym opakowaniem przesyłki, a uszkodzenie powstało jako normalne następstwo czynności ładunkowych oraz innych czynności dokonanych przez przewoźnika i związanych z przewozem";

II.

odmawia odrzucenia pozwu.