Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/71/4399

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 5 listopada 2012 r.
XVII Amc 2024/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR (del.) Beata Dzierżko.

Protokolant: Piotr Hołyś.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 29 października 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia Towarzystwo Lexus w Poznaniu przeciwko VIP Express Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I.

uznaje za niedozwolone i zakazuje VIP Express Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: "Jeżeli Zleceniodawca nie ubezpieczy przesyłki do pełnej wartości, odpowiedzialność VIP jest ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności za zawinione zgubienie, ubytek lub uszkodzenie przesyłki przy czym odpowiedzialność ta ograniczona jest do rzeczywistej wartości szkody nie więcej jednak niż 100 złotych";

II.

odmawia odrzucenia pozwu.