Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2016/142/18901

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 8 kwietnia 2016 r.
XVII Amc 19/16
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Magdalena Sajur-Kordula.

Protokolant: stażysta Dagmara Szczepańska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu przeciwko Polskiemu Związkowi Motorowemu Okręgowemu Zespołowi Działalności Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. uznaje za niedozwolone i zakazuje Polskiemu Związkowi Motorowemu Okręgowemu Zespołowi Działalności Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla SPRZEDAWCY rzeczowo sąd w Lublinie".