Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2019/142/38655

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 19 grudnia 2017 r.
XVII AmC 1757/15
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Witold Rękosiewicz.

Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Brzezińska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Sylwii Raszplewicz przeciwko "Exim" S.A. z siedzibą w Warszawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. Uznaje za niedozwolone i zakazuje "Exim" S.A. z siedzibą w Warszawie wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"W przypadku rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta, z uwagi na niemożność udokumentowania faktycznie poniesionych kosztów przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy turystycznej, Organizator wskazuje informacyjnie, iż średnie koszty tych potrąceń kształtują się w praktyce następująco: 20% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej do 30 dnia włącznie z terminem odlotu, 25% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 29 do 22 dnia włącznie z terminem odlotu, 35% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 21 od 15 dnia włącznie z terminem odlotu, 50% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 14 do 8 dnia włącznie z terminem odlotu, 65% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 7 do 3 dnia włącznie z terminem odlotu, 80% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej na 2 dni włącznie do samego dnia odlotu, w przypadku nieobecności podczas odprawy lotniskowej. Po zakończeniu planowanej imprezy turystycznej Organizator zweryfikuje powyższe potrącenia, mając na uwadze faktycznie poniesione i udokumentowane koszty przygotowań i nakładów poczynionych w celu wywiązania się z Umowy, a ewentualną różnicę zwróci Klientowi, w terminie 30 dni od zakończenia imprezy, we wskazany przez Niego sposób"