Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2015/80/5215

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 20 stycznia 2015 r.
XVII Amc 12734/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR del. Adam Malinowski.

Protokolant: stażysta Paulina Czajka.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie przeciwko Marcinowi Sobczukowi o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:

- uszkodzenie wypożyczonego auta osobowego (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie)."