Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2011/174/11587

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 26 października 2010 r.
XVII Amc 1259/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Hanna Kulesza.

Protokolant: apl. rad.: Anna Zalewska-Walczyk.

Sentencja

Dnia 26 października 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 26 października 2010 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia Towarzystwo Lexus w Poznaniu przeciwko Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"W przypadku nieterminowej realizacji dyspozycji Posiadacza, w szczególności niedotrzymania przez Bank terminów wskazanych w § 20, Bank zapłaci na żądanie Posiadacza odszkodowanie w wysokości aktualnego oprocentowania środków na Rachunku za czas opóźnienia liczone od kwoty, na jaką opiewała dyspozycja".