Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/70/4336

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 9 maja 2013 r.
XVII Amc 11749/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Łabuda.

Protokolant: Andrzej Tracz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu przeciwko Bednarscy Spółka jawna w Toruniu o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"W wypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki".