Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/63/3887

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 30 września 2013 r.
XVII Amc 11721/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Dariusz Dąbrowski.

Protokolant: stażysta Grzegorz Szpak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 30 września 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu przeciwko Mir-Wit Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje Mir-Wit Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"W wypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki".