Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2011/174/11578

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 26 marca 2010 r.
XVII Amc 1162/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR (del.) Tomasz Szanciło.

Protokolant: Łukasz Wychowaniec.

Sentencja

Dnia 26 marca 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2010 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko "Exim Tours" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu "Exim Tours" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorców umowy o treści:

1)

"W terminie 48 godzin od otrzymania podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy, Organizator zobowiązany jest potwierdzić wszelkie istotne dane dotyczące imprezy turystycznej zawartych w Umowie. Do tego czasu Umowa podpisana przez Klienta traktowana jest jako propozycja zawarcia Umowy na warunkach opisanych w tym dokumencie. Umowa dochodzi do skutku po podpisaniu jej przez Klienta i potwierdzeniu przyjęcia Umowy przez Organizatora i przekazaniu Klientowi potwierdzenia Organizatora na piśmie. W przypadku, gdy Organizator po otrzymaniu podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy w terminie 48 godzin nie potwierdzi wszystkich postanowień Umowy dotyczących imprezy turystycznej, Umowa nie dochodzi do skutku",

2)

"W terminie 48 godzin od otrzymania podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy, Organizator zobowiązany jest potwierdzić wszelkie istotne dane dotyczące imprezy turystycznej zawarte w Umowie. Umowa dochodzi do skutku po podpisaniu jej przez Klienta i potwierdzeniu przyjęcia Umowy przez Organizatora",

3)

"Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianie adresu, nazwiska, wymianie paszportu etc. w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. Za zaniedbanie tego obowiązku i skutki z tego wynikłe Organizator nie ponosi odpowiedzialności",

4)

"Klient ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych w celu przeprowadzenia imprezy turystycznej, o których został poinformowany przez Organizatora. Wszelkimi szkodliwymi następstwami, szczególnie żądaniem uiszczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, które wynikły z niedotrzymania tych przepisów, obciążany jest Klient" oraz "Organizator odpowiada za poinformowanie, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, obowiązujących w kraju docelowym oraz ich ewentualnych zmianach. W opisie imprezy turystycznej, w katalogu i cenniku, a także w dokumentach podróży, znajdują się istotne informacje, dotyczące niezbędnych formalności, związanych z imprezą turystyczną",

5)

"W przypadku konieczności zmian w strukturze zakwaterowania na skutek rezygnacji któregokolwiek z uczestników przewidzianych pierwotną umową (a w konsekwencji zmiany liczby osób w pokoju), uczestnik, który nie zrezygnował, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wynikających ze zmiany struktury zakwaterowania",

6)

"Klient ma obowiązek zapłacić koszty rezygnacji także w przypadkach rezygnacji z imprezy z następujących przyczyn nie leżących po stronie Organizatora: nieprzybycie na zbiórkę na miejsce wyjazdu zbiorowym środkiem transportu".