Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/77/4881

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 23 maja 2013 r.
XVII Amc 11556/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Łabuda.

Protokolant: Andrzej Tracz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie przeciwko Adamowi Grygoruk o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Udział własny w szkodzie spowodowanej przez Najemcę, bądź przez innego uczestnika ruchu wynosi 1.000 zł."