Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723891

Postanowienie
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
z dnia 18 lipca 2019 r.
XVI Ns 885/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Kamil Malewicki.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla W. M. w W., Wydział XVI Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2019 r. w W. na rozprawie sprawy z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej (...) nad D. w W. z udziałem A. G., K. G. i P. K. o stwierdzenie nabycia spadku po M. K. postanawia:

1) stwierdzić, że spadek po M. K., urodzonym w dniu (...), synu A. i A., zmarłym w dniu 14 października 2012 r., ostatnio stale zamieszkałym w W. przy ul. (...) na podstawie ustawy nabyli wprost: córka A. G. PESEL (...) oraz syn P. K. PESEL (...) po 1/2 (jednej drugiej) części spadku każdy z nich;

2) ustalić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.