XVI GC 390/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2675315

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2018 r. XVI GC 390/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Bartosiewicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko (...) S.A. w W. o stwierdzenie nieważności, uchylenie uchwały, stwierdzenie nieistnienia uchwały

1. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. M. C. oraz powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu,

2. uchyla uchwałę nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. M. C. oraz powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu,

3. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. B. K. oraz powierzeniu jej funkcji członka zarządu,

4. uchyla uchwałę nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. B. K. oraz powierzeniu jej funkcji członka zarządu,

5. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 7 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. C.

6. oddala powództwo o uchylenie uchwały nr 7 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. w części dotyczącej powołania w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. C.,

7. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 8 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. D. P.

8. oddala powództwo o uchylenie uchwały nr 8 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. w części dotyczącej powołania w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. D. P.

9. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 9 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. A. C.,

10. oddala powództwo o uchylenie uchwały nr 9 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. w części dotyczącej powołania w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. A. C.,

11. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. E. R.

12. oddala powództwo o uchylenie uchwały nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. w części dotyczącej powołania w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. E. R.

13. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 11 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. S.,

14. oddala powództwo o uchylenie uchwały nr 11 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. w części dotyczącej powołania w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. S.,

15. stwierdza nieważność uchwały nr 12 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia adw. R. K. (1) pełnomocnikiem pozwanego (...) S.A. w W. do samodzielnego reprezentowania go we wszelkich postępowaniach cywilnych toczących się przed wszystkimi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym we wszelkich instancjach, dotyczących ustalenia nieistnienia lub uchylenia lub stwierdzenia nieważności którejkolwiek "uchwały" podjętej przez rzekome Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozwanego (...) S.A. w W. w dniu 29 października 2015 r. z którego to wydarzenia został sporządzony przez notariusza w W. I. M. protokół notarialny o rep. A (...),

16. stwierdza nieważność uchwały nr 16 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia adw. M. Ś. (1) pełnomocnikiem pozwanego (...) S.A. w W. do samodzielnego reprezentowania go we wszelkich postępowaniach cywilnych toczących się przed wszystkimi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym we wszelkich instancjach, dotyczących ustalenia nieistnienia lub uchylenia lub stwierdzenia nieważności którejkolwiek "uchwały" podjętej przez rzekome Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozwanego (...) S.A. w W. w dniu 29 października 2015 r. z którego to wydarzenia został sporządzony przez notariusza w W. I. M. protokół notarialny o rep. A (...),

17. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 20 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. C.,

18. oddala powództwo o uchylenie uchwały nr 20 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. w części dotyczącej powołania w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. C.,

19. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 21 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. D. P.,

20. oddala powództwo o uchylenie uchwały nr 21 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. w części dotyczącej powołania w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. D. P.,

21. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 22 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. A. C.,

22. oddala powództwo o uchylenie uchwały nr 22 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. w części dotyczącej powołania w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. A. C.,

23. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 23 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. E. R.,

24. oddala powództwo o uchylenie uchwały nr 23 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. w części dotyczącej powołania w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. E. R.,

25. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 25 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. S.,

26. oddala powództwo o uchylenie uchwały nr 25 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. w części dotyczącej powołania w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. S.,

27. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 26 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. M. C. oraz powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu,

28. uchyla uchwałę nr 26 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. M. C. oraz powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu,

29. oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 27 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. B. K. oraz powierzeniu jej funkcji członka zarządu,

30. uchyla uchwałę nr 27 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego (...) S.A. w W. z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. B. K. oraz powierzeniu jej funkcji członka zarządu,

31. w pozostałej części postępowanie umarza,

32. zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w W. kwotę 13743 zł (trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote) tytułem kosztów procesu stosunkowo rozliczonych.

Uzasadnienie faktyczne

Pozwem z dnia 18 kwietnia 2016 r. (...) sp. z o.o. w W. złożonym przeciwko (...) S.A. w W., wnosił o:

- stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. M. C. oraz powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu;

- stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. B. K.;

- stwierdzenie nieważności uchwały nr 7 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. C., ewentualnie uchylenie tej uchwały w części dotyczącej powołania p. B. C. w skład rady nadzorczej nowej kadencji;

- stwierdzenie nieważności uchwały nr 8 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. D. P., ewentualnie uchylenie tej uchwały w części dotyczącej powołania p. D. P. w skład rady nadzorczej nowej kadencji;

- stwierdzenie nieważności uchwały nr 9 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. A. C., ewentualnie uchylenie tej uchwały w części dotyczącej powołania p. A. C. w skład rady nadzorczej nowej kadencji;

- stwierdzenie nieważności uchwały nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. E. R., ewentualnie uchylenie tej uchwały w części dotyczącej powołania p. E. R. w skład rady nadzorczej nowej kadencji;

- stwierdzenie nieważności uchwały nr 11 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. S., ewentualnie uchylenie tej uchwały w części dotyczącej powołania p. B. S. w skład rady nadzorczej nowej kadencji;

- stwierdzenie nieważności uchwały nr 12 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia adw. R. K. (1) pełnomocnikiem pozwanego do samodzielnego reprezentowania go we wszelkich postępowaniach cywilnych, toczących się przed wszystkimi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, we wszelkich instancjach, dotyczących ustalenia nieistnienia lub uchylenia lub stwierdzenia nieważności którejkolwiek uchwały podjętej przez rzekome nadzwyczajne walne zgromadzenie pozwanego w dniu 29 października 2015 r., z którego to wydarzenia został sporządzony przez notariusza w W. I. M. protokół notarialny o rep. A (...);

- ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o powołaniu adw. M. S. pełnomocnikiem pozwanego do samodzielnego reprezentowania go we wszelkich postępowaniach cywilnych, toczących się przed wszystkimi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, we wszelkich instancjach, dotyczących ustalenia nieistnienia lub uchylenia lub stwierdzenia nieważności którejkolwiek uchwały podjętej przez rzekome nadzwyczajne walne zgromadzenie pozwanego w dniu 29 października 2015 r., z którego to wydarzenia został sporządzony przez notariusza w W. I. M. protokół notarialny o Rep. A (...);

- stwierdzenie nieważności uchwały nr 17 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o powołaniu adw. M. Ś. (2) pełnomocnikiem pozwanego do samodzielnego reprezentowania go we wszelkich postępowaniach cywilnych, toczących się przed wszystkimi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, we wszelkich instancjach, dotyczących ustalenia nieistnienia lub uchylenia lub stwierdzenia nieważności którejkolwiek uchwały podjętej przez rzekome nadzwyczajne walne zgromadzenie pozwanego w dniu 29 października 2015 r., z którego to wydarzenia został sporządzony przez notariusza w W. I. M. protokół notarialny o Rep. A (...);

- stwierdzenie nieważności uchwały nr 21 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. C., ewentualnie uchylenie tej uchwały w części dotyczącej powołania p. B. C. w skład rady nadzorczej nowej kadencji;

- stwierdzenie nieważności uchwały nr 22 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. D. P., ewentualnie uchylenie tej uchwały w części dotyczącej powołania p. D. P. w skład rady nadzorczej nowej kadencji;

- stwierdzenie nieważności uchwały nr 23 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. A. C., ewentualnie uchylenie tej uchwały w części dotyczącej powołania p. A. C. w skład rady nadzorczej nowej kadencji;

- stwierdzenie nieważności uchwały nr 24 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. E. R., ewentualnie uchylenie tej uchwały w części dotyczącej powołania p. E. R. w skład rady nadzorczej nowej kadencji;

- stwierdzenie nieważności uchwały nr 26 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. S., ewentualnie uchylenie tej uchwały w części dotyczącej powołania p. B. S. w skład rady nadzorczej nowej kadencji;

- stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. M. C. oraz powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu;

- stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 28 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pozwanego z dnia 18 marca 2016 r. o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. B. K. (pozew k. 2 - 91, 135 - 155).

W uzasadnieniu powód stwierdził, iż walne zgromadzenie akcjonariuszy z 18 marca 2016 r. nie zostało zwołane prawidłowo, bo nie wiadomo czy rzeczywiście było zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących ponad połową kapitału zakładowego. Ponadto jeśli to akcjonariusze zwołują zgromadzenie to czuli się potem zobowiązani do głosowania zgodnie z porządkiem obrad. Także według powoda porządek obrad został sformułowany nie prawidłowo, zbyt szczegółowo i nie można było np. zgłosić innych kandydatów do zarządu i rady nadzorczej. Porządek obrad był także sprzeczny z porządkiem obrad. Ponadto powód podniósł zarzut, że nie pozwolono mu głosować z wszystkich akcji, które posiadał (z tych nabytych od (...) Sp. z o.o. w W.), dopiero w połowie zgromadzenia uzyskał taką możliwość, ale nie powtórzono wszystkich głosowań.

W odniesieniu do poszczególnych uchwał złożono zarzut, że uchwały nr 5 -11, 21 -24, 26 -28 dotyczą także odwołania członków zarządu i to jest sprzeczne z porządkiem obrad, który tego nie przewidywał - art. 404 k.s.h.

Uchwały nr 2,6,27,28 zostały powzięte wbrew zapisom statutu, który przewidywał jednomyślność głosowania w sprawie wyboru członków zarządu. Według powoda wybrane osoby nie chcą wpisać go do księgi akcjonariuszy jako nabywcę części akcji.

Podobnie uchwały nr 7,8,9,10,11,21,22,23,24,26 dotyczące odwołania i powołania członków rady nadzorczej zostały powzięte także sprzecznie ze statutem, który też przewidywał jednomyślność przy powołaniu. Statut nie reguluje kwestii odwołania członków rady nadzorczej, dlaczego też zaskarżono tylko uchwały w części dotyczącej powołania.

W stosunku do uchwał nr 12 i 17 zgłoszono zarzut, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze, którzy powinni być wyłączeni na podstawie art. 413 § 1 k.s.h. Uchwała zapisana jako nr 16 według powoda w ogóle nie została powzięta, w rzeczywistości w to miejsce została powzięta uchwała zapisana jako nr 17 (dwukrotnie zapisano tę samą uchwałę tylko z różnym wynikiem głosowania).

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) S.A. w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda kosztów procesu na rzecz pozwanego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych (odpowiedź na pozew k. 423 - 616).

Pozwany zarzucił wniesienie pozwu w części dotyczącej uchylenia uchwał po terminie. Wskazał także, że walne zgromadzenie zostało zwołane przez wystarczającą liczbę akcjonariuszy. Powód mógł złożyć wniosek o uzupełnienie porządku obrad a z tego nie skorzystał. Ponadto (...) Sp. z o.o. w W. nie jest już akcjonariuszem (...) S.A. w W., gdyż zbyła akcje dlatego powód nie mógł z nich głosować na podstawie pełnomocnictwa ani jako akcjonariusz bo nie jest wpisany do księgi wieczystej. Pełnomocnictwo udzielone powodowi było nie ważne na podstawie art. 333 § 1 zd. 1 k.s.h. w zw. z art. 2 k.s.h. i art. 58 § 1 k.c., stanowiło naruszenie natury spółki akcyjnej. Pełnomocnictwo udzielone przez (...) Sp. z o.o. w W. powodowi naruszało zakaz rozszczepiania praw udziałowych z akcji, nie miało charakteru jednorazowego i tym samym naruszało naturę spółki akcyjnej, pełnomocnik wchodzi we wszystkie prawa, nie ograniczone jest żadnym terminem, pełnomocnictwo jest pod warunkiem rozwiązującym, który może się nie ziścić, pełnomocnictwo powinno mieć charakter jednorazowy a to nie miało.

Wszystkie uchwały zostały powzięte w ramach porządku obrad. Według pozwanego statut przewiduje głosowanie większością głosów przy wyborze członków zarządu i członków rady nadzorczej a głosowanie jednomyślnie tylko jeżeli uchwała dotyczy jednocześnie zmiany statutu i zmiany zarządu. Statut powinien być rozumiany obiektywnie. Poza tym nie było zmiany w zarządzie, bo skład osobowy pozostał ten sam. Pozwany stwierdził także, że nie dopuszczalne jest zaskarżenie części uchwały.

Według pozwanego akcjonariusze mogli głosować nad uchwałami bo nie dotyczyły one meritum ich sporu a ponadto powód także powinien powstrzymać się od głosowania bo jest interwenientem ubocznym w sprawie. Interesy powoda i pozwanego są rozbieżne i nie powinien on głosować nad uchwałami. Jeśli chodzi o uchwałę nr 16 to nie została celowo dopisana a była to jedynie pomyłka notariusza.

Ustosunkowując się do odpowiedzi na pozew powód podtrzymał powództwo w całości. (replika odpowiedzi na pozew k. 840 - 853).

Powód stwierdził, iż nie musiał składać wniosku o uzupełnienie obrad. Ponadto niedopuszczenie powoda jako pełnomocnika (...) Sp. z o.o. w W. jest naruszeniem przepisu art. 406 § 1 k.s.h., (...) sp. z o.o. w W. jest uprawniona do głosowania jako podmiot wpisany do księgi akcyjnej. Pełnomocnictwo według powoda może być udzielone bez terminowo. Poza tym według powoda powołanie członka zarządu na kolejną kadencję to też zmiana zarządu. Spójnik "i" w zapisie w statucie nie może być rozumiany jako koniunkcja bo nie występują uchwały dotyczące jednocześnie zmiany statutu i zmiany zarządu. Powód występuje jako interwenient uboczny po stronie pozwanego, dlatego nie jest z nim w sporze i mógł głosować w sprawie uchwał.

W związku ze sprostowaniem protokołu walnego zgromadzenia powód cofnął żądanie dotyczące uchwały poprzednio określonej jako nr 16, i zmienił poprzednio określone numery uchwał ze zrzeczeniem się roszczenia (protokół k. 1471). Pełnomocnik pozwanego wniósł o przyznanie mu kosztów zastępstwa prawnego w części, w której cofnięto pozew (protokół k. 1472).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) S.A. w W. jest spółką akcyjną z kapitałem zakładowym w kwocie (...) zł. Liczba wszystkich akcji to (...) wartość akcji (...) zł (dowód: odpis z krs (...) S.A. w W. k. 95 v). (...) akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 3 głosy na walnym zgromadzeniu, pozostałe akcje nie są uprzywilejowane (dowód: odpis krs rubryka 9 k. 96 - 97). Uprzywilejowane akcje posiadają różni akcjonariusze (dowód: odpis z księgi akcyjnej k. 247 - 258, odpis z księgi akcyjnej k. 260 - 271).

Jednym z akcjonariuszy jest (...) sp. z o.o. w W. (dalej jako (...)). Do księgi akcyjnej wpisany jest on jako posiadacz (...) akcji (nie uprzywilejowanych) - (dowód: odpis z księgi akcyjnej k. 247 - 258, odpis z księgi akcyjnej k. 260 - 271).

Według oświadczeń (...) oraz (...) Sp. z o.o. w W. doszło do sprzedaży (...) akcji przez (...) sp. z o.o. w W. na rzecz (...) (dowód: kopia umowy k. 1080 - 1083). W księdze akcyjnej (...) S.A. w W. nie zapisano tej zmiany tzn. nie uwidoczniono, że (...) jest nabywcą akcji (...) a jedynie w rubrykach przy akcjach (...) Sp. z o.o. w W. zapisano - akcje w trakcie procedury zmiany wpisu w księdze akcyjnej na podstawie art. 341 § 2-5 k.s.h. (dowód: odpis z księgi akcyjnej k. 247 - 258, odpis z księgi akcyjnej k. 260 - 271). Nie zostało to zmienione nawet do chwili obecnej (dowód: oświadczenia w formie aktu notarialnego k. 82 - 83, 86 - 88), w tej sprawie toczy się osobne postępowanie o sygn. akt XVI GC 825/16.

Zarząd (...) S.A. w W. wzywał (...) do złożenia oryginałów dokumentów akcji (dowód: kopia pisma z 2 września 2015 r.k. 297, kopia pisma z 21 października 2015 r.k. 299 - 300).

W dniu 29 października 2015 r. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie (...) S.A. w W., na którym był obecny jedynie akcjonariusz (...) (dowód: kopia protokołu w formie aktu notarialnego k. 661 - 678, zeznania świadka J. B. k. 1304, zeznania świadka E. c.k. 1332, zeznania świadka J. N. k. 1357). Na zgromadzeniu tym podjęto uchwały o odwołaniu M. C., B. K., z funkcji członka zarządu (dowód: kopia protokołu k. 665, 666). Podjęto uchwały o odwołaniu członków rady nadzorczej (dowód: kopia protokołu k. 668 - 671).

Odbyło się też równolegle zgromadzenie na wniosek (...), na które on się nie stawił (dowód: zeznania świadka J. B. k. 1304, zeznania świadka J. N. k. 1357).

(...) prowadzi także z (...) S.A. w W. spory sądowe (dowód: kopia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej k. 679 - 684).

Wielu akcjonariuszy obawia się działań (...) (dowód: zeznania świadka J. N. k. 1360).

W lutym 2016 r. akcjonariusze (...) S.A. w W. reprezentujący łącznie ponad połowę kapitału zakładowego zwołali nadzwyczajne walne zgromadzenie (...) S.A. w W. ustalając porządek obrad i wyznaczając przewodniczącego R. K. (2) (dowód: kopia pisma zatytułowanego zwołanie k. 234 - 245, zeznania świadka E. C. k. 1331, 1333, zeznania świadka J. N. k. 1357). Zgromadzenie zwołali akcjonariusze reprezentujący 250.392 akcji (dowód: kopia pisma zatytułowanego zwołanie k. 235 - 245, to samo k. 542 - 553, zeznania świadka J. B. k. 1303).

Decyzja ta została podjęta na zebraniu akcjonariuszy (dowód: zeznania świadka J. B. k. 1304, zeznania świadka E. C. k. 1331, zeznania świadka J. N. k. 1357). Akcjonariusze ci byli zaniepokojeni faktem, że poprzednio odbyło się "podwójne" walne zgromadzenie (dowód: zeznania świadka J. B. k. 1305, zeznania świadka E. C. k. 1332, zeznania świadka J. N. k. 1357, 1359).

Pismo zwołujące nie było podpisywane jednocześnie przez wszystkich akcjonariuszy, była możliwość składania podpisów i w późniejszym terminie (dowód: zeznania świadka J. B. k. 1305, 1306, zeznania świadka E. C. k. 1331, zeznania świadka J. N. k. 1358).

Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (...) S.A. w W. przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie ponad połowę kapitału zakładowego (...) akcje na łączną liczbę (...) na dzień 18 marca 2016 r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr (...) z dnia 24 lutego 2016 r. - dowód: odpis ogłoszenia k. 29 - 30). W ogłoszeniu zamieszczono porządek obrad (dowód: odpis ogłoszenia k. 29 - 30).

Akcjonariusze zwołujący chcieli, aby konkretne osoby zostały powołane na stanowisko członków zarządu, członków rady nadzorczej (dowód: zeznania świadka J. B. k. 1305, zeznania świadka E. C. k. 1332, zeznania świadka J. N. k. 1360).

(...) Sp. z o.o. w W. udzieliła N. S. pełnomocnictwa do udziału w imieniu (...) Sp. z o.o. w W. we wszystkich walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (...) S.A. w W. zwyczajnych i nadzwyczajnych i do wykonywania prawa głosu w imieniu (...) sp. z o.o. w W. ze wszystkich akcji, co do których (...) sp. z o.o. w W. nadal figuruje w księdze akcyjnej (...) S.A. w W. jako właściciel (w pełnomocnictwie wymieniono dokładnie te akcje) - (...) akcji. W pełnomocnictwie wskazano także, że zostaje ono udzielone w związku z zaniechaniem przez zarząd (...) S.A. w W. dokonania wpisu o przeniesieniu akcji przez (...) sp. z o.o. w W. na (...) do księgi akcyjnej (...) S.A. w W. Pełnomocnictwo wygasało z chwilą wykreślenia (...) Sp. z o.o. w W. z księgi akcyjnej (...) S.A. i wpisania w jej miejsce (...) (dowód: odpis pełnomocnictwa k. 53 - 55).

W dniu 18 marca 2016 r. odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (...) S.A. w W. (dowód: wypis z protokołu k. 907 - 922). Początkowo do głosowań dopuszczono 186 akcjonariuszy posiadających 295.648 akcji - 296.448 głosów, nie dopuszczono (...) do głosowania z akcji, które miałyby być nabyte od (...) sp. z o.o. w W. ani jako akcjonariusza ani jako pełnomocnika (...) sp. z o.o. w W. (dowód: wyciąg z protokołu k. 908, odpis listy obecności k. 1145 - 1163, odpisy pełnomocnictw k. 1165 - 1295 v).

Na zgromadzeniu tym nie było zmiany porządku obrad w stosunku do tego co przyjęte przy zwołaniu zgromadzenia (dowód: uchwała nr 3 wyciąg z protokołu k. 909 v). Przewodniczący zgromadzenia oddalił wniosek pełnomocnika (...) o podjęcie przez Przewodniczącego decyzji czy (...) sp. z o.o. jest uprawniona do wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu (dowód: wyciąg z protokołu k. 908 v), mimo, że (...) przedstawił pełnomocnictwo od (...) Sp. z o.o. w W. (dowód: zeznania świadka M. M. k. 938).

Następnie na zgromadzeniu podjęto:

- uchwałę nr 5 o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. M. C. oraz powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 910 v)

- uchwałę nr 6 o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. B. K. oraz powierzeniu jej funkcji członka zarządu za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw (dowód: wyciąg z protokołu k. 911)

- uchwałę nr 7 o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. C. za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 911 v)

- uchwałę nr 8 o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. D. P. za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 912 v)

- uchwałę nr 9 o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. A. C. za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 912 v)

- uchwałę nr 10 o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. E. R. za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 912 v - 913)

- uchwałę nr 11 o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. S. za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 913)

- uchwały nr 12 w sprawie ustanowienia adw. R. K. (1) pełnomocnikiem pozwanego (...) S.A. w W. do samodzielnego reprezentowania go we wszelkich postępowaniach cywilnych toczących się przed wszystkim sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym we wszelkich instancjach, dotyczących ustalenia nieistnienia lub uchylenia lub stwierdzenia którejkolwiek "uchwały" podjętej przez rzekome Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozwanego (...) S.A. w W. w dniu 29 października 2015 r. z którego to wydarzenia został sporządzony przez notariusza w W. I. M. protokół notarialny o rep. A (...), za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 913 v).

Przy głosowaniu powyższych uchwał (...) głosował jedynie z akcji, co do których jest wpisany w księdze akcyjnej (dowód: wyciąg z protokołu k. 908 - 915).

Po głosowaniu nad uchwałą nr 15 zarządzono przerwę, po której Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dopuścił do głosowania (...) także z (...) akcji jako pełnomocnika (...) Sp. z o.o. w W. Od tej pory na zgromadzeniu było reprezentowanych 187 akcjonariuszy posiadających 463.716 akcji - (...) głosów. Pełnomocnik (...) wniósł o powtórzenie wszystkich głosowań, ale nie uczyniono tego (dowód: wyciąg z protokołu k. 915 v, zeznania świadka M. M. (2) k. 939). Powtórzono niektóre głosowania na wniosek pełnomocnika (...) Sp. z o.o. w W. (dowód: zeznania świadka M. M. (2) k. 939).

Po czym zostały podjęte następne uchwały:

- uchwały nr 16 w sprawie ustanowienia adw. M. Ś. (1) pełnomocnikiem pozwanego (...) S.A. w W. do samodzielnego reprezentowania go we wszelkich postępowaniach cywilnych toczących się przed wszystkim sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym we wszelkich instancjach, dotyczących ustalenia nieistnienia lub uchylenia lub stwierdzenia którejkolwiek "uchwały" podjętej przez rzekome Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozwanego (...) S.A. w W. w dniu 29 października 2015 r. z którego to wydarzenia został sporządzony przez notariusza w W. I. M. protokół notarialny o rep. A (...), za którą oddano 259.741 głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 916)

- uchwałę nr 20 o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. C., za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 918)

- uchwałę nr 21 o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. D. P., za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 918 v)

- uchwałę nr 22 o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. A. C., za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 912 v - 913)

- uchwałę nr 23 o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. E. R., za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 919)

- uchwałę nr 25 o odwołaniu i powołaniu w skład rady nadzorczej nowej kadencji p. B. S., za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 912 v - 913)

- uchwałę nr 26 o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. M. C. oraz powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu, za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 920)

- uchwałę nr 27 o odwołaniu i powołaniu w skład zarządu nowej kadencji p. B. K. oraz powierzeniu jej funkcji członka zarządu, za którą oddano (...) głosów a (...) przeciw, (dowód: wyciąg z protokołu k. 921).

Przy wszystkich tych uchwałach również podjętych przed przerwą (...) głosował przeciw i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu (dowód: wyciąg z protokołu k. 908 - 921).

W głosowaniu nad uchwałą nr 12 i 16 wzięli udział także akcjonariusze (...) sp. z o.o. w W. oraz M. D. i D. P. (okoliczność nie sporna, protokół k. 913 v, k. 916).

Akcjonariusze ci mają łącznie 120.750 głosów (dowód: odpis księgi akcyjnej k.580 poz. 5, k. 584 poz. 79, k. 597 poz. 250).

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się sprawa z powództwa M. D. oraz D. P. przeciwko (...) S.A. w W. o sygn. XVI GC 1229/15, a także z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko (...) S.A. w W. o sygn. XVI GC 1124/15 o stwierdzenie nieważności uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 29 października 2015 r. protokołowanym przez notariusza I. M. (dowód: odpis protokołu k. 167, odpis pisma k. 170). (...) występuje w tych postępowaniach jako interwenient uboczny po stronie (...) S.A. w W. (dowód: odpis pisma k. 170, odpis pisma k. 180).

W punkcie wolne wnioski pełnomocnik (...) złożył projekt uchwały dotyczący powołania go jako pełnomocnika (...) S.A. w W. w postępowaniu z powództwa (...) sp. z o.o. w W. o uchylenie, stwierdzenie nieważności uchwał walnego zgromadzenia spółki z dnia 29 października 2015 r. Wniosek został oddalony przez Przewodniczącego (dowód: wyciąg z protokołu k. 921 -921 v).

Pierwotnie wydany (...) wyciąg z protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia z dnia 18 marca 2016 r. zawierał błąd. Uchwała o identycznej treści dotycząca ustanowienia adw. M. Ś. (2) pełnomocnikiem (...) S.A. w W. we wszystkich postępowaniach cywilnych toczących się przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym we wszelkich instancjach, dotyczących ustalenia nieistnienia lub uchylenia lub stwierdzenia nieważności którejkolwiek "uchwały" podjętej przez rzekome nadzwyczajne walne zgromadzenie (...) S.A. w W. z dnia 29 października 2015 r. z którego wydarzenia został sporządzony przez notariusza w W. I. M. protokół notarialny o rep. A nr (...) r., została zapisana jako uchwała nr 16 i jako uchwała nr 17 przy czym wyniki głosowania były w każdym wypadku zapisane inaczej (dowód: odpis wyciągu z protokołu k. 60 - 64). Pomyłka nie była spowodowana celowym działaniem ale burzliwym przebiegiem zgromadzenia i małym doświadczeniem notariusza A. G. sporządzającego protokół (dowód: kopia oświadczenia A. G. k. 289, zeznania świadka A. G. k. 1131, 1132).

W rzeczywistości nigdy nie została wyżej opisana uchwała została podjęta jako uchwała nr 16 ani jako inna uchwała. Taki wyciąg z protokołu otrzymał (...) (okoliczność nie sporna).

W dniu 8 kwietnia 2016 r. notariusz A. G. sprostował omyłkę w protokole związaną z uchwałami nr 16 i 17 skreślając uchwałę nr 17 i jako uchwałę nr 16 wpisując jej treść i wyniki głosowania tak jak przebiegało zgromadzenie (dowód: kopia aktu notarialnego k. 285 - 287).

(...) dowiedział się o istnieniu takiego sprostowania w toku procesu.

W dniu 12 czerwca 2017 r. dokonano kolejnego sprostowania dotyczącego uchwały nr 24 (dowód: wypis z aktu notarialnego k. 967 - 967 v).

Zgodnie ze (...) S.A. w W. członków rady nadzorczej (...) S.A. w W. wybiera walne gromadzenie akcjonariuszy głosami wszystkich akcji - tak brzmi § 22 ust. 3 statutu (dowód: odpis statutu § 22 ust. 3k. 71). Ponadto statut stanowi, że każda zmiana statutu i składu zarządu wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy powziętej jednomyślnie - takie jest brzmienie § 34 ust. 1 statutu (dowód: odpis statutu § 34 ust. 1k. 74). Kadencja zarządu trwa 3 lata (dowód: § 20 ust. 3 statutu k. 70).

W przypadku akcji imiennych to prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają akcje pisane co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia do księgi akcyjnej (dowód: § 26 ust. 2 statutu k. 72). Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji (dowód: § 26 ust. 5 statutu k. 72).

Uchwały walnego zgromadzenia poza wyjątkami określonymi w statucie zapadały zwykłą większością głosów (dowód: § 29 ust. 1 statutu k. 73).

Na zgromadzeniu w dniu 7 maja 2018 r. (...) S.A. w W. podjęto próbę zmiany brzmienia statutu (dowód: kopia zawiadomienia o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia k. 1407 - 1475).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wskazanych wyżej odpisów, oryginałów i kopii dokumentów złożonych w sprawie, twierdzeń stron co do okoliczności niespornych a także świadków wskazanych poniżej.

Autentyczność dokumentów nie była kwestionowana, ostatecznie nie składano zastrzeżeń do protokołu przebiegu walnego zgromadzenia. Żadna ze stron nie żądała złożenia oryginałów dokumentów, których złożono kopię.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka M. M. (2) (k. 937 - 944), z wyjątkiem tego, że od momentu dopuszczenia do głosowania po przerwie powód głosował ze wszystkich akcji, bo jest to sprzeczne z przedstawionym protokołem, z którego wynika że np. przy uchwale nr 22 i 23 także nie głosował z wszystkich akcji (k. 919, 920). Ani z protokołu ani z transkrypcji nie wynika, żeby powodowi znów uniemożliwiono głosowanie jako pełnomocnikowi (...) sp. z o.o. w W., zwłaszcza, że przy uchwale nr 27 znów głosował z wszystkich akcji. W pozostałej części Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, gdyż znajdują potwierdzenie z przedstawionej transkrypcji nagrania walnego zgromadzenia.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka A. G. (k. 1129 - 1133) w całości, gdyż znajdują potwierdzenie w przedstawionych sprostowaniach protokołu, poza tym są logiczne, spójne, i prawdopodobne. Sąd w szczególności dał wiarę, że sporządzając protokół świadek pomylił się i nie działał celowo wpisując błędnie uchwałę nr 16. Biorąc pod uwagę przebieg walnego zgromadzenia i nieduże doświadczenie świadka prawdopodobne jest, że mogło dojść do pomyłki w okolicznościach wskazanych przez świadka.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka J. B. k. 1302 - 1306, 1310 - 1311), z wyjątkiem tego, że po dopuszczeniu do głosowania (...) jako pełnomocnika (...) powtórzono wszystkie głosowania, gdyż jest to sprzeczne z przedstawionym protokołem przebiegu zgromadzenia. Sąd nie dał także wiary, że zebranie odbyło się wcześniej niż w lutym 2016 r. gdy jest to sprzeczne z zeznaniami świadka J. N. Ponadto przy niektórych podpisach umieszczone są daty i wszystkie są z lutego 2016 r. W ocenie Sądu nie prawdopodobne jest, żeby zebranie odbyło się wcześniej i czekano kilka tygodni z podpisami niektórych akcjonariuszy. W pozostałej części Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, gdyż są zgodne z zeznaniami świadka E. C., J. N. Sprzeczne są natomiast z zeznaniami świadka J. D., ale jej zeznaniom Sąd nie dał wiary.

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka J. D. (k. 1306 - 1309, 1310 - 1311), co do tego, że nie ma zebrań akcjonariuszy, gdyż jest to sprzeczne z zeznaniami świadków J. B., E. C., i J. N. Sąd wziął też pod uwagę, że świadek podczas konfrontacji stwierdziła, że nie wie czy odbywają się zebrania (k. 1311).

W ocenie Sądu w tej sytuacji nie ma podstaw, aby uznać, że nie prawdziwe są zeznania trzech innych świadków. Widać z przebiegu zeznań świadka J. D., że niewiele pamięta, i jest trochę zagubiona, jednocześnie nie zaprzeczyła autentyczności swojego podpisu. O ile Sąd nie dał wiary tym zeznaniom o tyle Sąd nie widzi podstaw, aby uznać, że świadek popełniła przestępstwo składania fałszywych zeznań, gdyż przestępstwo to zakłada celowość działania. Tymczasem analizując zeznania świadka i sposób jej zeznawania Sąd nie widzi chęci celowego wprowadzenia Sądu w błąd. W ocenie Sądu świadek nie kłamała a jedynie pomyliła się w swoich zeznaniach. Trudno także uznać, dlaczego świadek miałaby celowo zeznawać nieprawdę, jej wersja jest bowiem nie korzystna dla pozwanego. Z kolei jak wskazano wyżej nie ma podstaw, aby uznać, że pozostali świadkowie zeznali nieprawdę, ich zeznania są zgodne. Poza tym jak zostanie wskazane niżej okoliczności podpisania pisma nie mają dużego znaczenia w sprawie istotne jest, że nikt, nawet świadek J. D. nie kwestionował autentyczności swojego podpisu. Sąd nie dał także wiary zeznaniom świadka, że na zgromadzeniu w marcu 2016 r. głosowała osobiście mimo udzielenia pełnomocnictwa bowiem świadek sam sobie zaprzecza i początkowo zeznała, że reprezentował ją pełnomocnik (k. 1306). W ocenie Sądu jest bardziej prawdopodobne, że skoro udzieliła pełnomocnictwa to nie głosowała już osobiście. Wszystko to pokazuje, że świadek tak naprawdę okoliczności związanych ze zwołaniem zgromadzenia a następnie jego przebiegiem nie pamięta.

W pozostałej części Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, gdyż są zgodne z pozostałym materiałem dowodowym.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka E. C. (k. 1330 - 1334), w całości, gdyż są zgodne z zeznaniami świadków J. B. i J. N.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka J. N. (k. 1356 - 1361) z wyjątkiem tego, że zebranie na którym sporządzono pismo zwołujące zgromadzenie akcjonariuszy zwołano 9 lutego 2016 r., gdyż na dokumencie znajdują się podpisy opatrzone datę 8 lutego 2016 r. zatem zebranie nie mogło się odbyć w dniu 9 lutego 2016 r. tylko wcześniej. W pozostałej części sąd dał wiarę zeznaniom świadka, gdyż są zgodne z zeznaniami świadka J. B. i E. C.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Niniejsze powództwo oparte jest o przepis art. 425 k.s.h. i art. 189 k.p.c. a ewentualne o przepis art. 422 k.s.h.

Powód żąda stwierdzenia nieważności uchwał ewentualnie ich uchylenia, w jednym przypadku żądał stwierdzenia nieistnienia uchwały.

Poczynając od tego ostatniego należy stwierdzić, że dotyczyło to uchwały określonej początkowo jako uchwała nr 16, dotyczącej powołania adw. M. Ś. (1) pełnomocnikiem w sprawach uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 29 października 2015 r., z którego został sporządzony protokół przez notariusza I. M. (konieczne jest tak dokładne określenia bowiem tego dnia odbyły się dwa walne zgromadzenia).

Ostatecznie żądanie to wraz z żądaniem ewentualnym stwierdzenia nieważności i uchylenia uchwały zostało cofnięte (k. 1471) bowiem w toku procesu dokonano sprostowania wyciągu z protokołu. Do tej pory identyczna uchwała została zapisana jako uchwała nr 16 i 17, przy czym przy uchwale nr 16 jako wynik głosowania podano 100% za, a przy uchwale nr 17 tylko 55,99% za (k. 60 - 64). Po sprostowaniu wykreślono dotychczasową zaskarżoną treść uchwały nr 16, czyli przyznano, że w takiej formie uchwała nie została podjęta, uchwała określona dotychczas jako nr 17 stała się uchwałą nr 16 i odpowiednio dalsze uchwały zostały przesunięte.

Jak wynika z transkryptu nagrania w rzeczywistości tylko raz podjęto uchwałę dotyczącą ustanowienia pełnomocnika adw. M. Ś. (1) w sprawach uchwał zgromadzenia z 29 października 2015 r. - zaprotokołowanego przez notariusza I. M. i głosowało za nią 55,99% głosów (k. 43 v i 44). Zatem słusznie dokonano sprostowania i słusznie początkowo powód domagał się stwierdzenia nieistnienia takiej uchwały. Gdyby nie sprostowanie i cofnięcie powództwa, to w tym zakresie powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały zostałoby uwzględnione, taka uchwała jak pierwotnie widniała w wyciągu pod nr 16 rzeczywiście nie istniała. Skoro cofnięto (zresztą słusznie) powództwo to Sąd w tym zakresie na podstawie art. 355 k.p.c. umorzył postępowanie (pkt 31 wyroku). Uznał jednak jak zostanie to później wskazane, że w tej części to powód wygrał sprawę.

W dalszej części konkretne uchwały będą powoływane według numerów jakie otrzymały po sprostowaniu protokołu. Tak jak i oznaczono te uchwały w wyroku i aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości to w wyroku opisano także poszczególne uchwały czego dotyczyły. Warto wskazać, że protokół był dwukrotnie prostowany, ale kolejne sprostowanie (k. 967 - 967 v) nie miało już znaczenia dla sprawy, bowiem dotyczyło sytuacji kiedy w protokole widniały dwie uchwały nr 25 a nie było uchwały nr 24 (k. 919 v i 920). Po sprostowaniu pierwsza z uchwał została oznaczona jako 24 ale nie została ona zaskarżona, zatem nie potrzeba było już modyfikacji powództwa.

W tym miejscu należy wskazać, że pozew został wniesiony w terminie bo 18 kwietnia 2016 r. zatem w terminie wskazanym w art. 424 § 1 k.s.h., zgodnie z art. 112 k.c. miesiąc od walnego zgromadzenia.

Poczynając od zarzutów powoda, które dotyczyły wspólnie wszystkich uchwał należy stwierdzić, iż Sąd nie dopatrzył się uchybień przy zwoływaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które miałyby mieć wpływ na powzięcie uchwał.

Pierwszym zarzutem było to, że zgromadzenie zostało zwołane przez osoby nie mające uprawnień, bowiem powód nie wiedział czy rzeczywiście było ono zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących określony procent kapitału.

Zgodnie z art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Jak wynika z odpisu z krs liczba wszystkich akcji to (...), (...) akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 3 głosy na walnym zgromadzeniu (k. 95 v). Z przedstawionego pisma dotyczącego zwołania wynika, że zgromadzenie zwołali akcjonariusze reprezentujący (...) akcji (k. 235 - 245, to samo k. 542 - 553), co stanowi więcej niż połowę kapitału zakładowego. Badane były okoliczności dotyczące sporządzenia tego pisma. Jest rzeczywiście zastanawiające czy na zebraniu, o którym zeznawali świadkowie była możliwość przygotowania go, w ocenie Sądu bardziej prawdopodobne jest np., wcześniejsze przygotowanie projektu pisma itp. ale takie szczegóły nie mają znaczenia. Najistotniejsze jest, że nikt nie podważył prawdziwości podpisów akcjonariuszy w piśmie (k. 235 - 245). Zeznający świadkowie, nawet świadek J. D., która zaprzeczała istnieniu zebrań potwierdziła, że w odpowiedniej rubryce widnieje jej podpis. W ocenie Sądu, to powoda w sytuacji przedstawienia dokumentu obciąża ciężar wykazania, że akcjonariusze w rzeczywistości nie wyrazili woli zwołania zgromadzenia, a tego nie uczyniono. Natomiast czy odbyło się zebranie, na którym przedstawiono problem i uzgodniono formę pisma, czy też kancelaria prawna przygotowała pismo i potem (nawet nie na zebraniu tylko np. w ciągu kilku dni akcjonariusze mogli się pod nim podpisać) nie ma znaczenia. Z postępowania dowodowego wynika, że powód pozostaje w wielu sporach ze spółką. Znaczna część akcjonariuszy jest przekonana, że działanie powoda zagraża ich interesom, ich miejscu prowadzenia działalności. Sąd w niniejszym postępowaniu nie rozstrzyga czy rzeczywiście są to obawy uzasadnione, ale stwierdza, że w takich okolicznościach nie budzi zdziwienia, że akcjonariusze jednoczą się, podejmują określone kroki, korzystają z pomocy kancelarii prawnych. Jak wynika z zeznań świadków, byli oni zaniepokojeni faktem, że w dniu 29 października 2015 r. powód nie pojawił się na walnym zgromadzeniu tylko odbyło się osobne zgromadzenie z udziałem tylko powoda, na którym jak wynika z dokumentów powzięto uchwały o zmianie członków zarządu. Dlatego też nie budzi wątpliwości Sądu, że akcjonariusze chcieli zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, na którym np. powołają ponownie poprzedni skład zarządu. Tak jak wskazano, w ocenie Sądu ważne jest, że istotnie akcjonariusze reprezentujący ponad połowę kapitału chcieli zwołania zgromadzenia a w jakich dokładnie okolicznościach podpisali się pod pismem nie ma znaczenia. W ocenie Sądu fakt, że na zgromadzenie stawiło się ok. (...)% kapitału potwierdza, że była wola zwołania i uczestniczenia w zgromadzeniu.

W ocenie Sądu nawet ewentualne uchybienie dotyczące zwołania to znaczy, gdyby w rzeczywistości swoją wolę wyraziło mniej akcjonariuszy, nie miałoby wpływu na powzięcie poszczególnych uchwał. Nie można bowiem oceniać tego tak, że gdyby nie zostało zwołane zgromadzenie to uchwały nie zostałyby podjęte. Gdyby bowiem nawet nie było wymaganej większości do zwołania to należy ocenić różnicę pomiędzy stanem jak było a jak byłoby gdyby uchybienia nie popełniono to znaczy gdyby zgromadzenie zwołała wymagana w przepisach większość. Należy stwierdzić, że bez względu na to ilu akcjonariuszy zwołałoby zgromadzenie to istotne jest ilu się na zgromadzenie stawiło. Uchybieniem przy zwołaniu, które może mieć wpływ na powzięcie uchwał jest np. niepowiadomienie o zgromadzeniu jakiejś liczby akcjonariuszy lub powiadomienie za późno i nie przybycie w związku z tym ich na zgromadzenie (przez co układ głosów jest np. inny).

Powód w toku procesu podniósł zarzut, że osoby, które miały akcje wspólne nie mogły wykonywać z nich praw, bo nie ustanowiły pełnomocnika. Sąd pominął taki zarzut jako spóźniony - (k. 1427) na podstawie art. 217 § 2 k.p.c. powodujący zwłokę biorąc pod uwagę jaka ilość wniosków dowodowych została zgłoszona po pojawieniu się zarzutu. Niewątpliwie taki zarzut pociąga za sobą konieczność badania czy osoby te ustanowiły pełnomocnika. Warto jednak krótko wskazać, że w ocenie Sądu w sytuacji kiedy współakcjonariusze wyrażają zgodnie wolę to nie ma znaczenia, że takiego pełnomocnika nie ustanowiono, można też założyć, że jedna z osób jest pełnomocnikiem obu (tylko to wykonywania prawa głosu konieczne jest ustanowienie przedstawiciela na piśmie). Ratio legis przepisu art. 333 § 2 k.s.h. to uniknięcie konfliktów. Nie ma takiej sytuacji, że w piśmie stanowiącym zwołanie podpisał się jedynie jeden z dwóch właścicieli i można by się zastanawiać czy wola współakcjonariusza jest taka sama. Zatem zarzut ten też należałoby uznać za niesłuszny. Poza tym tak jak wskazano wyżej, nawet gdyby zgromadzenie zwołało mniej osób to nie miałoby to wpływu na powzięcie uchwał.

W związku z pominięciem zarzutu Sąd na podstawie art. 227 k.p.c. oddalił wniosek o przesłuchanie lub ponowne przesłuchanie świadków zgłoszonych przez pozwanego w piśmie z dnia 23 marca 2018 r. (k. 1427).

Podsumowując Sąd nie widział podstaw do uznania, że walne zgromadzenie zostało zwołane nie prawidłowo.

Kolejny zarzut dotyczył porządku obrad zaproponowanego przy zwołaniu, które został następnie przyjęty na zgromadzeniu. Według powoda był on zbyt szczegółowy a przez to wpływający na swobodę decyzji akcjonariuszy. Rzeczywiście wskazanie konkretnych osób jako kandydatów na członków zarządu i członków rady nadzorczej jest dużym uszczegółowieniem porządku obrad. Jak jednak wskazano wyżej, w ocenie Sądu w tych okolicznościach jest zrozumiałe dlaczego akcjonariusze chcieli takiego porządku. Jak wynika z zeznań chcieli, żeby to konkretne osoby zostały powołane w skład zarządu i rady nadzorczej bowiem według nich te osoby bronią ich interesów (np. przed powodem), dobrze reprezentują spółkę. Nie trafia do przekonania argument, że skoro akcjonariusz zaproponował dany porządek obrad przy zwołaniu to będzie na zgromadzeniu czuł się zmuszony głosować za takimi uchwałami. W ocenie Sądu nic nie stało na przeszkodzie, jeżeli dany akcjonariusz nie identyfikowałby się w rzeczywistości z propozycjami porządku obrad, aby na zgromadzeniu głosować inaczej. Rzeczywiście przy takim porządku obrad nie można było zgłosić innych kandydatur ale akcjonariusze mając do wyboru nawet tylko jednego kandydata mogą głosować przeciwko niemu i uchwała nie zostałaby powzięta.

Dlatego też Sąd nie uznał, że sformułowanie porządku obrad naruszało przepisy prawa. Sąd nie widzi także podstaw do uznania, że był on sprzeczny z dobrymi obyczajami jak wskazuje powód. Tak jak wskazano, istotnie nie było możliwości zgłaszania innych kandydatów ale z drugiej strony podanie wcześniej nazwisk pozwala np. na zastanowienie się nad danym kandydatem i akcjonariusze nie byli np. zaskakiwani propozycjami na zgromadzeniu. Podobnie w przypadku pełnomocników, który mieli być wybrani. Tak jak wskazano, zawsze można głosować przeciwko danej osobie. W tym wypadku skoro zwołanie tego zgromadzenia było niejako odpowiedzią na działania powoda dotyczące uczestnictwa w "równoległym" zgromadzeniu to w ocenie Sądu nie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, że akcjonariusze usiłują zniwelować skutki takiego zgromadzenia. Z całą pewnością budzi zdziwienie sytuacja kiedy na zgromadzeniu obecny jest tylko jeden akcjonariusz i podejmuje decyzje dotyczące spraw spółki podczas, gdy reszta akcjonariuszy czeka w innym miejscu. Tak jak wskazano, Sąd nie bada co było tego przyczyną jednakże bierze te okoliczności pod uwagę badając chociażby zgodność z dobrymi obyczajami.

Podsumowując Sąd nie uznał zarzutów związanych ze sformułowaniem porządku obrad za zasadne.

Kolejny zarzut dotyczy tego, że powodowi nie pozwolono od początku wykonywać prawa głosu z akcji nabytych od (...) sp. z o.o. w W.

Jak odzwierciedla nagranie i protokół zgromadzenia tak rzeczywiście było.

Powód posiada (...) akcji, ale także twierdzi, że nabył od (...) sp. z o.o. w W. (...) akcji. Sąd celowo używa słowa "twierdzi" bowiem toczy się osobny proces o wpisanie powoda do księgi akcji jako właściciela tych akcji. Zatem ustalenie czy doszło do skutecznego zbycia akcji będzie przedmiotem rozstrzygnięcia w innej sprawie cywilnej i dlatego Sąd w tym postępowaniu nie może przesądzić tej sprawy.

Poza tym niezależnie od tego czy powód nabył te akcje czy nie, to nie został wpisany do księgi akcyjnej. Zatem zgodnie z art. 343 § 1 k.p.c. nie może być uważany wobec spółki za akcjonariusza (tych akcji). Nie mógł zatem wykonywać z tych akcji prawa głosu jako akcjonariusz. Są też poglądy w orzecznictwie, że brak wpisu do księgi akcyjnej nie stanowi przeszkody w wykonywaniu praw nabytych (wyrok SN z 4 grudnia 2009 r. III CSK 85/09 nie publ), ale w ocenie Sądu należałoby się kierować jednak wpisem do księgi akcyjnej. Pozwala to bowiem jednoznacznie i szybko rozstrzygnąć kto może wykonywać swoje prawa. Zapobiega to m.in. konieczności analizowania przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia treści umowy, dokumentu akcji itp. W niniejszej sprawie akurat zbywca nie stawia się na zgromadzenie ale mogłoby się przecież zdarzyć, że przed rozpoczęciem zgromadzenia dochodzi do sporu i zbywca zaprzecza zbyciu akcji. Dlatego też w ocenie Sądu należy kierować się wpisem w księdze akcji i dlatego w niniejszej sprawie powód nie mógł głosować z akcji, które miał nabyć od (...) sp. z o.o. w W. jako akcjonariusz.

Dlatego też Sąd oddalił wniosek o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy o ustalenie treści księgi akcyjnej (tego dotyczy sprawa), bo wynik tamtego postępowania nie wpływa na treść niniejszego rozstrzygnięcia (k. 1312) - XVI GC 825/16.

Powód nie mógł wykonywać z tych akcji prawa głosu jako właściciel, ale przedstawił pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu z tych akcji w imieniu (...) sp. z o.o. w W. (k. 53 - 54). Powód ma rację, że skoro nadal jako właściciel tych akcji w księdze akcyjnej jest wpisana (...) sp. z o.o. w W. to ma ona prawo wykonywania głosu z tych akcji. Zgodnie z art. 343 § 1 k.p.c. jest ona uznawana za akcjonariusza. Sąd w pełni podziela pogląd wyrażony w przedstawionym przez powoda orzecznictwie, że nie może być takiej sytuacji, że pozwany nie uznając nabycia akcji jednocześnie stwierdza, że zbywca już nie może wykonywać prawa głosu. Pozwany wykazuje się tutaj niekonsekwencją, która nie zasługuje na ochronę. Skoro do tej pory nie uznała powoda jako nabywcę a zatem ma wątpliwości co do tego czy akcje zostały skutecznie zbyte to nie może jednocześnie przyjąć, że (...) Sp. z o.o. w W. skutecznie zbyła akcje. Do czasu rozstrzygnięcia w sprawie XVI GC 825/16 nie może być uważana za zbywcę.

Skoro jako akcjonariusz posiadający te konkretne (...) akcji wpisana jest (...) sp. z o.o. w W. to może nadal głosować na zgromadzeniu. W związku z tym może także udzielić pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu.

Pozwany zarzucał, że pełnomocnictwo nie było prawidłowo udzielone.

Przede wszystkim dopuszczalne jest głosowanie na zgromadzeniu przez pełnomocnika (art. 412 § 1 k.s.h.), zatem udzielenie pełnomocnictwa do głosowania nie może być uznawane z rozszczepieniem praw korporacyjnych. W ocenie Sądu pełnomocnictwo nie musi być ograniczone tylko do jednego konkretnego zgromadzenia i może być udzielone do udziału we wszystkich zgromadzeniach. W ocenie Sądu użycie w art. 412 § 1 k.s.h. sformułowania "w walnym zgromadzeniu" nie oznacza, że pełnomocnictwo musi ograniczać się tylko do jednego zgromadzenia. Pozwany powołuje się na to, że udzielone jest pod warunkiem rozwiązującym, który może się nie ziścić. Udzielone pełnomocnictwo nie jest jednak udzielone nieodwołanie i w każdej chwili nawet jak warunek się nie ziści, może być odwołane, zatem mocodawca nie został trwale pozbawiony prawa głosu. Warto także powołać się na orzecznictwo wskazane przez powoda (wyrok SN z 19 stycznia 1911 r. V CSK 233/10 nie publ.), w których dopuszcza się udzielenie nieodwołalnego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo uprawnia do udziału w zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu ale nie uprawnia do wykonywania innych praw z akcji. Dlatego też nie można podzielić stanowiska pozwanego, że pełnomocnik wszedł w prawa akcjonariusza.

Powód powołuje się także, że odmiennie niż w stanie faktycznym będącym podstawą rozstrzygnięcia w sprawie V CSK 354/11 - wyrok SN z 6 lipca 1912 r. nie publ. doszło już do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. Jednak Sąd w tym postępowaniu nie badał czy doszło rzeczywiście do nabycia akcji, bowiem w ocenie Sądu przedstawione pełnomocnictwo nie można uznać za nie ważne ani za sprzeczne z naturą spółki akcyjnej. Dodatkowo treść pełnomocnictwa nie budzi wątpliwości bowiem wskazano w nim, że przyczyną jego udzielenia jest to, że mimo nabycia akcji powód nie został wpisany do księgi akcyjnej. Zatem mocodawca jest przekonany, że akcje zbył a jednocześnie wie, że nabywca nie może korzystać ze swoich praw. Taka treść pełnomocnictwa jest zrozumiała i uzasadniona stosunkiem podstawowym. Natomiast nawet jeżeli nie doszło do skutecznego zbycia akcji to akcjonariusz ma prawo głosować przez pełnomocnika.

W ocenie Sądu zatem udzielone pełnomocnictwo należy ocenić jako prawidłowe, uprawniające powoda do wykonywania prawa głosu z tych akcji.

W tym miejscu należy wskazać, że Sąd oddalił wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka K. R. i T. C. w całości (k. 1427).

Pozwany wnosił bowiem o przesłuchanie świadka K. R. na okoliczność przyczyn udzielenia pełnomocnictwa a także czy doszło do przeniesienia praw z akcji.

Przyczyny udzielenia pełnomocnictwa wskazane są w treści pełnomocnictwa natomiast zagadnienie czy doszło do skutecznego zbycia akcji jest przedmiotem innego procesu XVI GC 825/16. Gdyby Sąd uważał to zagadnienie za istotne, to jak wskazano wyżej, zawiesiłby niniejsze postępowanie, gdyż wówczas należałoby uznać wyrok w sprawie XVI GC 825/16 za prejudycjalny. Zatem Sąd uznał wniosek o przesłuchanie świadka K. R. za złożony jedynie dla zwłoki oraz dotyczący okoliczności nie istotnych (art. 217 § 3 k.p.c. i art. 227 k.p.c.).

Podobnie okoliczności, na które miałaby zeznawać świadka T. C. (k. 1350) są okolicznościami, które nie mają znaczenia dla sprawy. Sąd stanął na stanowisku, że istotne jest, że nie doszło do zmiany wpisu w księdze akcyjnej a nie jest już istotne dlaczego. Dlatego na podstawie art. 217 § 3 k.p.c. i art. 227 k.p.c. oddalono wniosek o przesłuchanie tego świadka.

A zatem należy uznać, że powód powinien mieć możliwość wykonywania prawa głosu także z (...) akcji czyli łącznie z (...) akcji. Jak wynika z protokołu, uzyskał on taką możliwość dopiero od momentu głosowania nad uchwałą nr 16 a wcześniej nie.

Jednak istotną kwestią jest to, że oprócz wyjątków omówionych niżej nawet w sytuacji korzystania z prawa głosu ze wszystkich akcji powód nie był w stanie zmienić wyniku głosowania. Łącznie bowiem z głosami wykonywanymi na podstawie pełnomocnictwa obecni na zgromadzeniu byli akcjonariusze posiadający (...) akcji reprezentujący (...) a powód miał (...) akcji i jak widać z wyników tylko on głosował przeciwko.

Zatem zarzut dotyczący niedopuszczenia powoda do głosowania z akcji na podstawie pełnomocnictwa nie jest uzasadniony w stosunku do wszystkich uchwał a jedynie co do niektórych, co zostanie wyjaśnione.

Kolejne zarzuty dotyczą już poszczególnych uchwał. Powód zarzucał, że uchwały dotyczące odwołania i powołania członków zarządu i rady nadzorczej przyjęto niezgodnie z porządkiem obrad, który nie przewidywał uchwał w przedmiocie odwołania tych osób. Rację należy przyznać pozwanemu, że uchwała mająca na celu powołanie określonych osób na nową kadencję w zarządzie lub radzie nadzorczej może skutkować brzmieniem uchwały - odwołuje i powołuje. Sąd zatem nie uznał, że te uchwały zostały powzięte poza porządkiem obrad. Jak zostanie wskazane, niżej odwołanie i powołanie jest w tym przypadku związane ze sobą, walne zgromadzenie uznało, że w takiej formie ma nastąpić powołanie na nową kadencję. Warto wskazać, że nie byłoby podstaw do stwierdzenia nieważności tych uchwał w całości a jedynie w części dotyczącej odwołania, gdyby przyjąć odmienną interpretację.

Kolejny zarzut dotyczy wadliwego głosowania nad uchwałami dotyczącymi powołania pełnomocników. Są to uchwały nr 12 i 16. Powód zarzucił, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze p. D., p. P. i (...) sp. z o.o. w W., które pozostają w sporze ze spółką.

Na podstawie art. 413 § 1 k.s.h. akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się sprawa z powództwa M. D. oraz D. P. przeciwko (...) S.A. w W. o sygn. XVI GC 1229/15, a także z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko (...) S.A. w W. o sygn. XVI GC 1124/15 o stwierdzenie nieważności uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 29 października 2015 r. protokołowanym przez notariusza I. M.

Ci akcjonariusze nie mogą zatem głosować nad uchwałami ustanawiającymi pełnomocnika, który ma reprezentować pozwanego w tych postępowaniach. Wytaczając powództwo o stwierdzenie nieważności uchwał należy pozwać spółkę i dlatego akcjonariusze ci są w sporze ze spółką, a uchwały, w których ustanawia się pełnomocnika do reprezentowania spółki w tym postępowaniu są uchwałami dotyczącymi sporu pomiędzy akcjonariuszem a spółką. Pozwany twierdził, że w takiej sytuacji to i powód nie powinien brać udział w głosowaniu, bowiem występuje w tych procesach jako interwenient uboczny a poza tym jego interesy i pozwanego są rozbieżne. Jednak nie można pominąć, że powód jest interwenientem ubocznym po stronie pozwanego zatem nie można uznać, że pozostaje w sporze z pozwaną spółką, jego rola procesowa polega przecież na tym, że ma pomagać pozwanemu. Mimo, że sprawy dotyczą uchwał powziętych na zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r. na którym był obecny tylko powód to nie można uznać, że w sprawie dotyczącej uchwał tego zgromadzenia pozostaje on w sporze ze spółką albo jego interesy są rozbieżne. Przepis art. 413 § 1 k.s.h. dotyczy uchwały związanej z konkretnym sporem. Nie można podzielić stanowiska, że uchwały o powołaniu pełnomocnika nie dotyczą meritum sporu. Uchwały dotyczą powołania pełnomocnika, który ma reprezentować pozwanego w postępowaniach sądowych, w których ci akcjonariusze są powodami. Jest zatem istotne aby powód w danej sprawie nie miał wpływu na to, kto będzie reprezentował pozwanego, w przeciwnym wypadku powstaje niebezpieczeństwo, że interesy pozwanego nie będą należycie reprezentowane. Warto wskazać, że powód ((...)) przedstawił w tym postępowaniu dowody, że np. taki pełnomocnik potrafi uznać powództwo (k. 317). A zatem istotnie uchwała dotycząca pełnomocnika jest uchwałą dotyczącą bezpośrednio sporu miedzy akcjonariuszem a spółką.

Jak wynika z księgi akcyjnej, akcjonariusze ci mają łącznie (...) głosów (k.580 poz. 5, k. 584 poz. 79, k. 597 poz. 250). Nad uchwałą nr 12 oddano (...) głosów (wówczas powód mógł głosować jedynie z (...) akcji). Natomiast gdyby powodowi umożliwiono głosowanie z wszystkich (...) akcji to z pominięciem głosów tych trzech akcjonariuszy nad uchwałą oddano by (...) głosów. A skoro powód głosowałby z (...) głosów przeciw to uchwała nie zostałaby podjęta.

W przypadku uchwały nr 16 dotyczącej ustanowienia pełnomocnikiem adw. M. Ś. (1) powód mógł już głosować z (...) głosów i wówczas oddano (...) głosów. Gdyby pominąć (...) głosów to oddano by (...) głosów. I znów biorąc pod uwagę, że powód głosował przeciw to uchwała nie zostałaby podjęta.

A zatem uchwały nr 12 i 16 zostały podjęte z naruszeniem art. 413 § 1 k.s.h. a uchwała nr 12 dodatkowo sprzecznie z art. 343 § 1 k.s.h. i art. 412 § 1 k.s.h. - nie dopuszczono bowiem do udziału w głosowaniu (...) sp. z o.o. w W. głosującej przez pełnomocnika.

Sąd zatem na podstawie art. 425 § 1 k.s.h. w zw. z art. 413 § 1 k.s.h. i art. 343 § 1 k.s.h. i art. 412 § 1 k.s.h. stwierdził nieważność uchwały nr 12 i 16 (pkt 15 i 16 wyroku).

W stosunku do tych uchwał nawet nie zgłoszono powództwa ewentualnego.

Następny zarzut związany był z uchwałami nr 5,6,26,27. Uchwały te dotyczą odwołania i powołania do zarządu M. C. i B. K. Uchwały 26 i 27 mają te samo brzmienie co uchwały 5 i 6, bowiem zostały one powtórzone przy umożliwieniu powodowi głosowania z większej ilości akcji.

Powód zarzucił, że uchwały zostały powzięte niezgodnie ze statutem spółki.

Zgodnie z przedstawionym tekstem statutu każda zmiana statutu i składu zarządu wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy powziętej jednomyślnie - takie jest brzmienie § 34 ust. 1 statutu (k. 74). Dlatego według powoda uchwały powyższe powinny być powzięte jednomyślnie.

Z kolei według pozwanego miałoby to dotyczyć jedynie uchwały, która jednocześnie zmienia statut i powołuje członków zarządu a ponadto powzięte uchwały nie dotyczą powołania nowych członków zarządu a jedynie przedłużenia kadencji.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że wykładnia statutu musi być dokonywana w sposób obiektywny. Nawet pozwany stał początkowo na takim stanowisku. Jak się wskazuje w orzecznictwie (m.in. wyrok SN z 24 października 2007 r. IV CSK 260/07, OSNC 2008 Nr C, poz. 87, wyrok SN z 4 lutego 2011 r. III CSK 198/10 nie publ.) i literaturze, co przedstawia szczegółowo pozwany k. 458, należy dokonywać wykładni obiektywnej postanowień statutu.

Dlatego też Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność wykładni statutu (k. 1470). Obiektywna wykładnia statutu ma swoje głębokie uzasadnienie, trudno bowiem uznać, że każdy kto ma do czynienia ze statutem także nowy akcjonariusz, nowy członek zarządu będą musieli pytać się innych (a jeśli tak, to kogo czy osoby, które sporządziły statut, czy obecnych lub poprzednich członków zarządu) jak mają rozumieć statut. Powstaje pytanie co wtedy kiedy takie opinie będą np. sprzeczne. Dlatego statut musi być tak rozumiany jak się go powinno obiektywnie rozumieć a nie jak być może błędnie rozumieją go członkowie zarządu.

Istotnie w logice prawniczej spójnik "i" to koniunkcja jednak obiektywna wykładnia nie może prowadzić do rezultatów sprzecznych z logiką. Niezależnie od tego czy rzeczywiście zdarzają się uchwały, które jednocześnie zmieniają zarząd i statut, to należy stwierdzić, że taka uchwała gdyby została podjęta, to i tak faktycznie byłaby to uchwała, która zawiera łącznie podzielną treść. Zmiana statutu i składu zarządu nie łączy się ze sobą i uregulowanie tych dwóch materii w jednej uchwale byłoby tylko pewną redakcją formalną i należałoby uznać, że możliwe jest np. zaskarżenie części uchwały. Nawet uchwały powzięte na zgromadzeniu w dniu 18 marca 2016 r. mogłyby stanowić jedną uchwałę o 28 punktach, ale byłby to tylko pewien zabieg redakcyjny. Dlatego nie można uznać, że w zależności od tego czy wybór członka zarządu byłby zredagowany w osobnej uchwale czy też w jednej uchwale razem z późn. zm. statutu, to byłby inny wymóg co do większości głosowania. Trudno też racjonalnie zrozumieć cel postanowienia statutu z § 34, bowiem przy interpretacji spójnika "i" jako koniunkcji statut zapobiegałby faktycznie uchwalaniu zmian statutu i zmian zarządu w jednej uchwale bez zgody wszystkich. Nie chroniłby zatem w żaden sposób akcjonariuszy przed zmianami w statucie i zarządzie, gdyż wystarczyłoby jedynie powziąć osobne uchwały co to każdej z materii, aby uniknąć wymogu jednomyślności. Tak interpretowany zapis byłby zatem całkowicie zbędny bo trudno uznać, że akcjonariuszom tak przeszkadzałby fakt, że uchwała reguluje te dwie materie razem, że aż żądano aby wszyscy zgodzili się na taką uchwałę.

Zatem mimo, że litera "i" oznacza łączność należy obiektywnie interpretując uznać, że została użyta w tym zapisie w rozumieniu takim jakim w logice prawniczej używa się "lub". Wymóg jednomyślności dotyczy zarówno uchwały, która zmienia statut oraz wymóg jednomyślności dotyczy uchwały zmieniającej zarząd. "Zmiana zarządu" nie może być interpretowana jako zmiana liczby członków zarządu (nikt zresztą takiej interpretacji nie przedstawił) bowiem te kwestie reguluje statut § 19 zatem uznanie, że zarząd może być tylko jednoosobowy albo ma się składać z więcej niż dwóch osób byłoby zmianą statutu. Zatem wystarczyłoby jedynie zapisać wymóg jednomyślności w stosunku do zmian statutu nie byłoby potrzeby osobno zapisywać jeszcze zmiany zarządu.

Zapisanie słowa "jednomyślność" jest w ocenie Sądu obiektywnie jednoznaczne i dotyczy tego, że wszyscy głosujący muszą głosować za daną kandydaturą.

Sąd zdaje sobie sprawę, że jest to bardzo utrudnione ale nie jest obiektywnie niemożliwe. Sam zapis statutu o jednomyślności w takim przypadku nie jest obiektywnie wykluczony nawet w przypadku spółki akcyjnej. Gdyby np. spółka akcyjna posiadała tylko trzech akcjonariuszy zapis o jednomyślności nie budziłby żadnego zdziwienia. Statut musi być interpretowany obiektywnie to znaczy bez względu np. na to czy obecnie w spółce jest kilku czy kilkunastu akcjonariuszy. Należy się zgodzić z tym, że taki zapis w sytuacji kiedy w pozwanej spółce jest bardzo wielu akcjonariuszy stanowi duże utrudnienie. Jednak największą trudnością jest to, że akcjonariusze pozostają w konflikcie z powodem, bowiem jak wynika z protokołów we wszystkich powziętych na zgromadzeniu uchwałach tylko powód głosował odmiennie (ale zdarzyły się uchwały co do których była jednomyślność) a wszyscy pozostali jednomyślnie. Zatem praktycznie jedynie odmienne stanowisko powoda sprawia, że nie można podjąć jednomyślnie uchwały w wielu kwestiach. Pokazuje to też, że samo rozdrobnienie akcjonariatu nie przeszkadza w podejmowaniu jednomyślnie uchwał i wszelkie problemy wynikają z tej konkretnej subiektywnej sytuacji konfliktu. Pozwany powołuje się także na to, że do tej pory uznawane były przez sądy rejestrowe uchwały o powołaniu członków zarządu mimo, że nie były podejmowane jednomyślnie. Sąd nie neguje tego faktu, jednak nie jest w niniejszej sprawie związany taką interpretacją sądu rejestrowego. Jeżeli Sąd rejestrowy dokonał wpisu to Sąd rozpoznający niniejszą sprawę nie może negować tego, że w krs zostały dokonane określone wpisy, natomiast nawet jeżeli sąd rejestrowy oceniając uchwałę uznał, że nie jest potrzebna jednomyślność to sąd rozpoznający niniejszą sprawę nie jest związany taką interpretacją statutu w stosunku do wszystkich późniejszych uchwał. Warto dodać, że strona powodowa przedstawiła także najnowsze stanowisko sądu rejestrowego, który zwrócił właśnie uwagę na wymóg jednomyślności (k.1438).

Sąd zdaje sobie sprawę, że taka interpretacja statutu utrudnia akcjonariuszom przekonanym o zagrożeniu działaniami powoda obronę swoich interesów, ale interpretacja statutu musi być obiektywna nie zależna od konkretnej potrzeby.

Tworzący statut zdecydowali, że do zmiany statutu a także zmiany zarządu konieczna jest jednomyślność. Nie jest istotne dlaczego nie doszło nigdy do zmiany statutu i nadal istnieje ten zapis w statucie. Istotne jest, że w dacie uchwalania uchwał zapisy te nadal obowiązywały. Należy jeszcze wskazać, że taka interpretacja nie jest nie logiczna i nie racjonalna. Cel takiego zapisu jest jasny i jest to maksymalna ochrona interesu każdego z akcjonariuszy, który może w ten sposób wyrazić skutecznie sprzeciw przeciwko zmianie statutu i przeciwko powołaniu danej osoby na członka zarządu. Nie można także uznać, że taki zapis jest całkowicie nie logiczny i nie racjonalny.

Odnosząc się natomiast do stanowiska pozwanego, że nie nastąpiła zmiana zarządu bowiem powołano te same osoby na członków zarządu to, w ocenie Sądu znów nie ma racjonalnego uzasadnienia aby uznać, że w przypadku kiedy kandyduje nowa osoba potrzebna jest kwalifikowana większość - jednomyślność a jeśli po raz kolejny ta sama osoba ma zostać członkiem zarządu to już zwykła większość. Ponadto Sąd wziął pod uwagę, że prowadzony jest także proces o stwierdzenie nieważności uchwał z dnia 29 października 2015 r. Jeżeli okaże się, że np. uchwały te zostały powzięte prawidłowo to zostali wówczas powołani nowi członkowie zarządu a zatem uchwałami z 18 marca 2016 r. faktycznie powołano nowych członków (inne osoby niż w uchwałach z 29 października 2018 r.). Zatem ocena uchwały nie może być uzależniona od takich okoliczności. Sytuacje kiedy odwołuje się kogoś z funkcji członka zarządu i powołuje po raz kolejny należy oceniać jako zmianę składu zarządu bowiem gdyby nie było zmiany to takie uchwały nie byłby potrzebne. Zmienił się skład zarządu w tym znaczeniu, że od chwili powzięcia uchwał istnieje nowy zarząd z tym, że rzeczywiście tworzą go te same osoby. Zatem "zmianę zarządu" należy rozumieć powołanie nowego zarząd bez względu na to, czy jest to nowa kadencja czy też powołanie nowych osób.

Podsumowując zatem Sąd uznał, że uchwały nr 5, 6, 26,27 są sprzeczne ze statutem. Takie ustalenie nie prowadzi jednak do stwierdzenia, że uchwały te są sprzeczne z prawem. Przepisy prawa przewidują bowiem zwykłą większość głosów przy głosowaniach w sprawie zarządu.

Zatem Sąd oddalił powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 5,6,26,27 (pkt 1, 3, 27, 29 wyroku). Wyżej już omówiono, że Sąd nie widzi podstaw do uznawania z innych przyczyn tych uchwał za sprzecznych z prawem. Sąd podziela pogląd wyrażony przez Tomasza Szczurowskiego w "Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego Lex a Wolters Kluwer business Warszawa 2012 r. " s. 238 i 239, że przy sprzeczności uchwały ze statutem nie jest ona nie ważna i skarżącemu w tej sytuacji przysługuje roszczenie o jej uchylenie.

Zatem oddalając powództwo o stwierdzenie nieważności tych faktur należało rozpoznać powództwo ewentualne o uchylenie tych uchwał.

Na podstawie art. 422 § 1 k.s.h. uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego powództwa o uchylenie uchwały.

Jak już wskazano, powyższe uchwały sąd uznał za sprzeczne ze statutem. Zatem ta przesłanka została wykazana. Sąd uznał także, że wykazano drugą z łącznych przesłanek pokrzywdzenie akcjonariusza. Nie dlatego, że jak twierdzi powód osoby wchodzące w skład zarządu bezpodstawnie odmawiają wpisania go do księgi akcyjnej, bowiem czy ta odmowa jest bezpodstawna zostanie rozstrzygnięte w osobnym postępowaniu o sygn. akt XVI GC 825/16.

Sąd jednak stoi na stanowisku, że w sytuacji kiedy statut wymaga jednomyślności przy głosowaniu, uchwała powzięta wbrew woli jednego z akcjonariuszy zmierza do jego pokrzywdzenia. Mimo bowiem statutowego prawa do decydowania o składzie zarządu powołano osoby, których powód nie chciał widzieć w tej roli. Tym zatem wyraża się jego obiektywne pokrzywdzenie. Gdyby powód uważał, że korzystne jest dla niego, aby te osoby zostały członkami zarządu, to by głosował za powzięciem uchwały. W ocenie Sądu jest to wystarczające do uznania, że doszło do pokrzywdzenia akcjonariusza, nie jest konieczne udowadnianie, że ta konkretna osoba będzie działać lub już działała na szkodę akcjonariusza.

A zatem należało na podstawie art. 422 § 1 k.s.h. uchylić uchwały nr 5,6,26,27 (pkt 2,4,28, 30 wyroku).

Zarzut sprzeczności ze statutem został także podniesiony w stosunku do uchwał nr 7,8,9,10,11,21,22,23,24,26 dotyczą one wszystkie odwołania i powołania członków rady nadzorczej.

Stosowny zapis statutu dotyczący rady nadzorczej brzmi "członków rady nadzorczej (...) S.A. w W. wybiera walne gromadzenie akcjonariuszy głosami wszystkich akcji" (§ 22 ust. 3k. 71). W ocenie Sądu, skoro nie użyto w tym wypadku sformułowania "jednomyślność" - a nic nie stało na przeszkodzie aby to użyć-to oznacza to, że wymagania w tym postanowieniu są inne niż w § 34.

W ocenie Sądu obiektywnie interpretując sformułowanie "wybiera głosami wszystkich akcji" oznacza wymóg quorum dotyczącego głosowania nad takimi uchwałami 100% kapitału. Niewątpliwie takie wymaganie jest dość trudne do spełnienia, chociaż jak wynika z protokołu po dopuszczeniu powoda do głosowania z akcji jako pełnomocnik (...) obecni byli akcjonariusze reprezentujący 93,28% kapitału. W ocenie Sądu nie ma innej interpretacji tego zapisu. Gdyby chodziło jedynie o to, że to akcjonariusze wybierają członków rady nadzorczej to odpowiedni zapis brzmiałby "...wybiera walne zgromadzenie akcjonariuszy". Dodanie "głosami wszystkich akcji" musi oznaczać dodatkowe wymagania. Nie ma innego w ocenie Sądu, racjonalnego obiektywnego wytłumaczenia dla tego sformułowania jak to, że oznacza ono obowiązek uczestnictwa w głosowaniu wszystkich akcjonariuszy, czyli quorum 100% kapitału. Nie ma podstaw do uznania, że oznacza to np. że wszyscy obecni muszą wziąć udział w głosowaniu, bowiem trudno wyobrazić sobie dlaczego akcjonariusz, który przybędzie na zgromadzenie nie będzie głosował. Jest to sytuacja nie spotykana i trudno uznać, że akcjonariusze w statucie chcieli przeciwdziałać takiej sytuacji. Natomiast jest logiczne, że akcjonariusze dążą do tego, żeby członków rady nadzorczej wybierało jak najwięcej - w tym wypadku - wszyscy akcjonariusze. Warto wskazać, że zgodnie ze statutem walne zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji (§ 26 ust. 5 statutu k. 72). Zatem wymóg dotyczący quorum zapobiega np. takiej sytuacji, że na zgromadzenie stawi się tylko kilku akcjonariuszy albo nawet jeden i wybierze członków rady nadzorczej. Jak widać autorzy statutu mimo, że jest to statut spółki akcyjnej dążyli do tego, aby decyzje były podejmowane przez wszystkich akcjonariuszy lub nawet jednomyślnie jak w przypadku członków zarządu. Jest to na pewno utrudnienie, ale takie są zapisy statutu, które trzeba interpretować obiektywnie.

Jednak w tym wypadku pokrzywdzenie powoda nie jest takie oczywiste, bowiem powód mógł głosować w sprawie tych uchwał i ich sprzeczność ze statutem wynika z tego, że nie stawiło się na zgromadzenie około 7% kapitału. W przypadku głosowania nad wyborem członków zarządu uznano uchwałę za powziętą mimo głosowania powoda przeciwko czyli gdyby zastosowano się do statutu to uchwały nie zostałyby podjęte. Natomiast w sytuacji powołania członków zarządu gdyby jednak wszyscy akcjonariusze byli obecni i te brakujące 7% głosowałoby przeciwko, to i tak uchwały zostałyby powzięte, za głosowało więcej niż połowa akcjonariuszy. Zatem można stwierdzić, że uchybienie nie miało wpływu na powzięcie uchwały. Ponadto jak wskazano nie jest oczywiste, że w tym wypadku doszło do pokrzywdzenia akcjonariusza. Trzecim istotnym czynnikiem jest to, że powód w powództwie ewentualnym zaskarżył jedynie część uchwały - o powołaniu w skład rady nadzorczej (w odróżnieniu od żądania stwierdzenia nieważności uchwał).

Powód argumentował, że nie może ich zaskarżyć w całości bo statut nie reguluje odwoływania członków rady nadzorczej. W literaturze przedstawiane są różne poglądy dotyczącej takiej sytuacji bowiem istotnie w statucie mówi się o wyborze a nie o odwołaniu. Sąd podziela pogląd zaprezentowany w "Kodeks spółek handlowych Komentarz" pod redakcją Z. Jary Wydawnictwo C.H.Beck s.1447 - 1448, zwany teorią lustra tzn. że wymagania dotyczące wyboru należy odnieść także do odwoływania. W ocenie Sądu rzadko odwołuje się członków rady nadzorczej nie powołując nowych. Zatem te dwie decyzji związane są ze sobą. Dlatego należy do tych decyzji stosować te same wymagania. Zatem uchwały powinny być zaskarżone w całości. W literaturze i orzecznictwie dopuszcza się zaskarżenie uchwały w części w sytuacji analogicznej jak art. 58 § 3 k.c. czyli kiedy zaskarżona część uchwały ma charakter autonomiczny i nie jest nierozerwalnie związana z innymi elementami uchwały (por. wyrok SN z 19 grudnia 2007 r. V CSK 350/09 nie publ. i wyrok SN z 13 maja 2004 r. V CK 452/03, OSNC 2005 nr 5 poz. 89). Z kolei inne stanowiska wykluczają możliwość zaskarżenia uchwały w części (por. wyrok S. Apel we Wrocławiu z 1 marca 2007 r. I ACa 155/06 OSAW 2007, nr 3, s. 43, tak; Tomasz Szczurowski "Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego" Lex a Wolters Kluwer business Warszawa 2012 r.s. 309 i 310). W ocenie Sądu, powinno się dopuścić możliwość zaskarżenia uchwały w części, jeżeli jest to rozstrzygnięcie autonomiczne. Może się bowiem zdarzyć, że w jednej uchwale uregulowanych jest kilka treści i jest to np. uchwała wielopunktowa. Trudno byłoby wymagać, aby akcjonariusz skarżył także te części uchwały nie związane z konkretnym rozstrzygnięciem, które przeszkadza akcjonariuszowi.

Natomiast w tym przypadku część uchwały dotycząca odwołania z funkcji jest nierozerwalnie związana z powołaniem do rady nadzorczej. Gdyby bowiem nie odwołano danej osoby to nie można byłoby powołać na to miejsce nawet tej samej osoby. Bez odwołania nie zaczynałaby się nowa kadencja członków rady nadzorczej. Nie można zatem skutecznie zaskarżyć jedynie części uchwały o powołaniu członków zarządu. Niewątpliwie powód nie ma interesu, aby zaskarżać część uchwały dotyczącej odwołania bowiem odwołanie tych osób jest rezultatem oczekiwanym przez powoda skoro nie zgadza się z ich powołaniem. Jednak nie zwalnia to powoda od obowiązku zaskarżenia w tym wypadku uchwały w całości.

Jak już wskazano wyżej, sprzeczność ze statutem nie oznacza sprzeczności z prawem jeżeli nie naruszone zostały przepisy prawa. Nie przewidują dodatkowych wymagań przy wyborze członków rady nadzorczej (art. 385 § 1 k.s.h.). Zatem powództwo o stwierdzenie nieważności uchwał 7,8,9,10,11,21,22,23,24,26 zostało oddalone (pkt 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25 wyroku). Również powództwo ewentualne o uchylenie części uchwał z przyczyn wskazanych wyżej Sądu na podstawie art. 422 § 1 k.s.h. oddalił (pkt 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26 wyroku).

Należy jeszcze wskazać, iż oprócz wyżej omówionych rozstrzygnięć dowodowych, Sąd oddalił wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka A. T., gdyż upłynął termin wskazany w art. 242 k.p.c. na przeprowadzenie dowodu i dowód nadal nie został przeprowadzony (k. 1426).

Sąd oddalił także wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron także na pozostałe okoliczności niż wskazane wyżej (k. 1470), gdyż były one albo nie istotne dla sprawy, albo już wykazane dokumentami, albo niedopuszczalne dotyczyły oceny prawnej (k. 429, 430) - art. 217 § 3 k.p.c. i art. 227 k.p.c. Powód cofnął swój wniosek o przesłuchanie stron. Sąd oddalił także wniosek o przeprowadzenie dowodu z nagrania dźwiękowego przebiegu walnego zgromadzenia utrwalonego na oryginalnym nośniku i wniosek o zobowiązanie powoda do przedłożenie nośnika, na którym utrwalono oryginał nagrania przebiegu NZA z 18 marca 2016 r. i oddalił wniosek o odtworzenie nagrania poprzestając jedynie na przedstawionej transkrypcji nagrania (k. 1471).

Nagranie przebiegu walnego zgromadzenia miało znaczenie jedynie w zakresie powództwa o ustalenie nieistnienia uchwały, gdyż udowadniało twierdzenie, że sporna uchwała nie została powzięta. Ostatecznie protokół sprostowano, cofnięto w tym zakresie pozew i powód nie składał dalszych zarzutów, że protokół walnego zgromadzenia nie odzwierciedla przebiegu zgromadzenia. Transkrypcja nagrania też nie była kwestionowana, zatem wystarczające jest dopuszczenie dowodu z tego zapisu, zbędne jest odtwarzanie nagrania. Także dalsze badanie czy nagranie nie zostało przemontowane jest nie celowe w sprawie.

Sąd nie znalazł także podstaw do otwarcia zamkniętej rozprawy na nowo (k. 1501) i oddalił ponowny wniosek o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron nadal podtrzymując stanowisko, iż wykładnia statutu powinna być dokonywana obiektywnie. Sąd oddalił także wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiocie pozwu o ustalenie nieważności § 22 i 34 statutu (k.1501). Sąd nie widzi podstaw, aby przedłużać niniejsze postępowanie. Warto wskazać, że wnioski te zostały złożone przez zarząd, który nie ma prawa reprezentacji pozwanego skoro ustanowiono pełnomocnika na walnym zgromadzeniu. Mimo to wnioski zostały rozpoznane.

Sąd zmienił także pierwotnie wydane postanowienie z dnia 9 grudnia 2016 r. i dopuścił do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika pozwanego adw. R. K. (1) a nie dopuścił do udziału w sprawie pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarządu (k. 894, 896). Pierwotnie bowiem Sąd nie zwrócił uwagi, że jego umocowanie na podstawie art. 426 § 1 k.s.h. wynika z uchwały nr 15 NWZ z 18 marca 2016 r., która nie była zaskarżona k. 915. W tej sytuacji to on reprezentował pozwaną spółkę a pozostali pełnomocnicy, którzy zgłosili się po wydaniu tego postanowienia działali na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa lub kolejnej substytucji (k. 937, 966). W uchwale przewidziano możliwość ustanawiania dalszych pełnomocnictw (k. 915). Potwierdził on też czynności dokonane przez pełnomocników, którzy początkowo działali na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd (k. 704). Sąd zarządził zatem doręczenie odpisu pozwu pełnomocnikowi działającemu w trybie art. 426 § 1 k.s.h, z tym, że zgodzono się aby fizycznie nie doręczać już pozwu powtórnie (k. 1133, 1309).

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c, rozdzielając je stosunkowo.

Sąd uznał, że powód wygrał sprawę w tej części, w której uwzględniono powództwo i postępowanie zostało umorzone.

Powód zaskarżył 17 uchwał i wygrał co do 7 z nich zatem należy uznać, że wygrał sprawę w 41% tach.

Kosztami poniesionymi przez powoda była opłata od pozwu w kwocie 34 000 zł, wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. poz. 1804 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu - 1080 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł. Łącznie 35097 zł z czego 41% to 14390 zł.

Kosztami poniesionymi przez pozwanego było wynagrodzenie pełnomocnika będącego adwokatem zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800) - 1080 zł i opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł. Łącznie 1097 zł z czego 59% to 647 zł.

Dokonując wzajemnej kompensaty należało na rzecz powoda zasądzić kwotę 13743 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.