Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720771

Wyrok
Sądu Okręgowego w Poznaniu
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
XIV C 1227/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jolanta Czajka-Bałon.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2019 r. w Pile na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko K. B. (1) o zapłatę 1. Zasądza od pozwanego K. B. (1) na rzecz powoda (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 86.509,31 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia zapłaty;

2. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.326 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 5.417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Jolanta Czajka-Bałon

Uzasadnienie faktyczne

Powód (...) Bank S.A. z siedzibą w W. w pozwie wniesionym w dniu 6 listopada 2018 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego K. B. (1) kwoty: - 86.509,31 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia zwrotu kosztów sądowych 1.082 zł.

W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 23 grudnia 2015 r. została zawarta umowa pożyczki na podstawie której pozwany zobowiązał się m.in. do terminowej spłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz powoda. W związku z nienależytym wykonywaniem przez pozwanego zaciągniętego zobowiązania umownego (brak terminowego regulowania wpłat), skutkującej naruszeniem warunków ww. umowy, zadłużenie powstałe na tle jej realizacji, z dniem 17 października 2018 r. zostało postawione w stan pełnej wymagalności. W konsekwencji powyższego, pismem z dnia 18 października 2018 r. pozwany został wezwany do spłaty wymagalnego zadłużenie pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Jako, że wezwanie do zapłaty nie odniosło oczekiwanego skutku, gdyż zadłużenie nie zostało przez pozwanego spłacone, powód podjął decyzję o konieczności wystąpienia przeciwko pozwanemu z niniejszemu powództwem (k. 5-7).

Postanowieniem z dnia21 listopada 2018 r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę do Sądu Okręgowego w Poznaniu jako sądowi właściwości ogólnej pozwanego (k.8).

Na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2019 r. pozwany K. B. (1) przyznał, że nie spłacał terminowo zaciągniętego kredytu, a od czerwca ubr. w ogóle zaprzestał spłaty z uwagi na problemy z pracodawcą i utratą pracy. Ponadto oświadczył, że chciałby uzyskać od powoda rozliczenie zadłużenia. Na rozprawie w dniu 25 lipca 2019 r., po otrzymaniu takiego rozliczenia pozwany oświadczył, że nie kwestionuje swojego zadłużenia wobec pozwanego banku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód (...) Bank S.A. z siedzibą w W. zawarł z K. B. (1) w dniu 23 grudnia 2015 r. umowę o udzielenie kredytu konsolidacyjnego nr (...). Na jej podstawie Bank udzielił pozwanemu kredytu w kwocie 99819,50 zł. Kredyt miał być przeznaczony między innymi na spłatę kredytów zaciągniętych w innych bankach oraz na potrzeby konsumpcyjne kredytobiorcy.

Całkowity koszt kredytu na dzień sporządzenia umowy kredytu wynosił 151682,24 zł.

W treści umowy zostały zawarte między innymi uzgodnienia w zakresie wysokości oprocentowania, należnych opłat, zasad i terminów spłaty kredytu, zmiany umowy kredytu, jak również regulacje dotyczące braku spłaty kredytu. Kwota kredytu miała być przez kredytobiorcę spłacana wraz z należnymi odsetkami umownymi w 120 równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych. Kwota kredytu została pozwanemu K. B. (1) wypłacona i przeznaczona zgodnie z umową o udzielenie kredytu.

Z treści umowy wynikało ponadto prawo wypowiedzenia umowy kredytu przez Bank, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu. Wtedy to bank wzywa kredytobiorcę do dokonania spłaty zaległości w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania. Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w całości w wyznaczonym terminie, jak również w sytuacji, w której złożony przez kredytobiorcę wniosek o restrukturyzację zadłużenia zostanie odrzucony, bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu. Od następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia całe zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu staje się wymagalne i traktowane jest jako zadłużenie przeterminowane.

Pozwany K. B. (2) spłacał raty kredytu choć nie zawsze terminowo. Ponadto w ubiegłym roku zaczęły się problemy finansowe i zaprzestał w ogóle spłacać kredyt.

W związku z brakiem zapłaty zaległych rat przez pozwanego powód pismem z dnia 22 sierpnia 2018 r. wezwał pozwanego do dokonania w terminie 14 dni spłaty zaległości oraz poinformował o możliwości złożenia ww. terminie wniosku o restrukturyzację zasłużenia. Jednocześnie w przypadku braku zapłaty zaległości i nieskorzystania z uprawnień wskazanych w art. 75c Ustawy Prawo Bankowe, pozwany bank wypowiedział pozwanemu umowę kredytu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, rozpoczynającego się od dnia, w którym upłynął termin 14 dni roboczych, licząc od daty doręczenia tego pisma. Pouczył jednocześnie, że w następnym dniu po upływie okresu wypowiedzenia, całość środków kredytowych wraz z odsetkami i kosztami staje się wymagalna i podlega natychmiastowemu zwrotowi. Pismo ww. pozwany odebrał w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Pozwany nie uregulował zaległych należności, nie złożył też wniosku o restrukturyzację zasłużenia w związku z czym umowa kredytu w wyniku wypowiedzenia uległa rozwiązaniu, a wynikające z niej roszczenie powoda stało się w dniu 17 października 2018 r. w całości wymagalne. Doprowadziło to do powstania wymagalności całej kwoty niespłaconego przez pozwanego kapitału, odsetek umownych za okres obowiązywania umowy oraz odsetek podwyższonych za opóźnienie w spłacie naliczonych od zadłużenia przeterminowanego.

Dowód: umowa o udzielenie kredytu konsolidacyjnego z dnia 23 grudnia 2015 r. (k. 18-27 lub 66-74), prognozowany harmonogram spłat kredytu (k.6163), warunkowe wypowiedzenie umowy o kredyt konsolidacyjny z 22 sierpnia 2018 r., (k.64), historia rachunku kredytowego (k.56-60).

Powód wezwał pozwanego w terminie 7 dni do spłaty całego zadłużenia pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. Pozwany mimo, że odebrał wezwanie w dniu 23 października 2018 r. nie spłacił wymagalnej wierzytelności do dnia sporządzenia pozwu. Wobec braku zapłaty żądanej kwoty powód w dniu 6 listopada 2018 r. wystawił wyciąg z ksiąg banku stwierdzający zadłużenie strony pozwanej i wniósł pozew do sądu.

Dowód: przesądowe wezwanie do zapłaty z 18 października 2018 r. (k. 28), wyciąg z ksiąg z 6 listopada 2018 r., (k. 13), wskazanie szczegółowego sposobu naliczania odsetek i opłat (k.75-90).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów prywatnych. Dokumenty złożone przez powoda zostały złożone w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałami przez pełnomocnika będącego radcą prawnym.

Podkreślić należy, że pozwany nie zgłosił żadnych twierdzeń, które mogłyby podważyć zasadność jego zadłużenia. Strona powodowa natomiast przedstawiła dowody na okoliczność zadłużenia pozwanego. Ponadto treść umowy kredytu zawartej przez strony jednoznacznie określa konsekwencje niedotrzymania jej warunków.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Powód dochodził roszczenia o zaspokojenie wierzytelności wynikającej z zawartej z pozwanym umowy kredytu konsolidacyjnego nr (...). Na mocy umowy pozwany otrzymał określoną ilość środków pieniężnych i był zobowiązany do ich zwrotu w sposób i na warunkach w umowie ustalonych. Ze względu na to, że pozwany nie wywiązywał się z tego obowiązku strona powodowa wypowiedziała umowę na mocy postanowień warunków umowy. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa uległa rozwiązaniu i całe zadłużenie stało się wymagalne, a pozwany był zobowiązany do jego niezwłocznego zwrotu.

Z dokonanych w sprawie ustaleń wynikało, że powodowi na podstawie zawartej z pozwanym umowy przysługiwało w chwili wyrokowania roszczenie z tytułu niespłaconego kapitału w kwocie 82451,60 zł. Powód, poza całą kwotą niespłaconego przez pozwanego kapitału żądał także odsetek umownych za okres obowiązywania umowy oraz odsetek podwyższonych za opóźnienie w spłacie naliczonych od zadłużenia przeterminowanego. Powodowi należały się również odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone od całego zadłużenia od dnia wytoczenia powództwa w myśl art. 482 § 1 k.c.

W związku z powyższym Sąd w całości uwzględnił żądania pozwu i orzekł jak w punkcie 1 wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie 2 wyroku na podstawie art. 98 § 1 i 2 k.p.c. obciążając nimi w całości pozwanego jako przegrywającego proces. Pozwany był zobowiązany zwrócić powodowi poniesione przez niego koszty procesu na które składały się: 4326 zł tytułem kosztów sądowych - opłata sądowa, 17 zł opłata od pełnomocnictwa oraz 5400 zł koszty zastępstwa procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.