XIV C 1215/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2864791

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2 marca 2020 r. XIV C 1215/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Przemysław Okowicki.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Poznaniu XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2020 r. w Pile na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. L. (1) przeciwko M. L. (2), I. L., R. L. o ustalenie

postanawia stwierdzić swą niewłaściwość rzeczową i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Wągrowcu jako właściwemu.

Sędzia Przemysław Okowicki

Uzasadnienie faktyczne

Do postanowienia z dnia 2 marca 2020

Pozwem z dnia 17 grudnia 2019 r. powódka M. L. (1) o ustalenia i stwierdzenia nieważności czynności prawnych wskazując jednocześnie wartość przedmiotu sporu na kwotę 707 200 zł.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 19 grudnia 2019 r. powódka zobowiązana została do uzupełnienia szeregu braków wniesionego pozwu między innymi poprzez oznaczenie wartości przedmiotu sporu w zakresie każdego z żądań wskazanych w pkt 1 i 2 pozwu i sformułowanie obu tych żądań w sposób stanowczy i jednoznaczny (pkt 3c i d zarządzenia)

Pismem z dnia 2 stycznia powódka uzupełniając braki określiła ostatecznie żądanie pozwu wskazując ostateczną wartość przedmiotu sporu na kwotę 73 000 zł.

Zgodnie z treścią art. 17 pkt 4 zw. z art. 16 k.p.c. sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych stu tysięcy złotych, należą do właściwości sądów rejonowych.

Ponieważ wartość przedmiotu sporu wskazana przez powódkę nie przekracza kwoty o której mowa w wyżej wskazanym przepisie a pozwany jak wskazała w pozwie powódka zamieszkuje w miejscowości B., która jest położona na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Wągrowcu. zgodnie z art. 27 k.p.c. do rozpoznania sprawy właściwy jest Sąd Rejonowy w Wągrowcu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 200 § 1 k.p.c., orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.