Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2605169

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 14 grudnia 2018 r.
XIII Ga 793/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia S.O. Tomasz Bajer.

Sędziowie S.O. Beata Matysik., S.R. (del.) Paweł Hajdys (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2018 r. na rozprawie w Łodzi sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. wydanego w sprawie o sygnaturze akt V GC 501/17

I.

zmienia punkt 2. zaskarżonego wyroku na następujący: "2. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) kwotę 1.745,35 zł (tysiąc siedemset czterdzieści pięć złotych i trzydzieści pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 4 lutego 2017 r. do dnia zapłaty i oddala powództwo w pozostałej części;";

II.

zmienia punkt 3. zaskarżonego wyroku na następujący: "3. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) kwotę 1.341 (tysiąc trzysta czterdzieści jeden) zł tytułem zwrotu kosztów procesu;";

III.

zmienia punkt 4. lit. a wyroku w ten tylko sposób, że kwotę 34,56 zł (trzydzieści cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy) zasądzoną od powoda M. W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim obniża do kwoty 6,02 zł (sześć złotych i dwa grosze);

IV.

zmienia punkt 4. lit. b wyroku w ten tylko sposób, że kwotę 5,64 zł (pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) zasądzoną od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim podwyższa do kwoty 34,18 zł (trzydzieści cztery złote i osiemnaście groszy);

V.

oddala apelację w pozostałym zakresie;

VI.

zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) kwotę 567 (pięćset sześćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Beata Matysik Tomasz Bajer Paweł Hajdys

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.