Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2666013

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 22 marca 2019 r.
XIII Ga 1312/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia S.O. Jarosław Pawlak.

Sędziowie S.O. Mariola Szczepańska., S.R. (del.) Paweł Hajdys (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2019 r. na rozprawie w Łodzi sprawy z powództwa M. J. przeciwko T. R. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. wydanego w sprawie o sygnaturze akt XII GC 166/17

I. zmienia punkt 3. zaskarżonego wyroku w ten tylko sposób, że zasądzone na rzecz powoda od pozwanego koszty procesu podwyższa z kwoty 215 zł (dwieście piętnaście złotych) do kwoty 549,32 zł (pięćset czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze);

II. oddala apelację w pozostałym zakresie.

Mariola Szczepańska Jarosław Pawlak Paweł Hajdys

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.