XIII Ga 1003/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2625580

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23 stycznia 2019 r. XIII Ga 1003/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Beata Matysik.

Sędziowie SO: Iwona Godlewska (spraw.), Marzena Eichstaedt.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa T. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt V GC 1492/16

1. oddala apelację;

2. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz T. S. kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Beata Matysik Iwona Godlewska Marzena Eichstaedt

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.