Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724502

Wyrok
Sądu Okręgowego w Poznaniu
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
XII C 1440/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Lehmann.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa

Przedsiębiorstwa Usług (...) S.A. z siedzibą w S., ul. (...), (...)- (...) S. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez (...) w P., ul. (...), (...)- (...) P.

- o zapłatę

I. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 335.566,37,-zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia zapłaty.

II. Kosztami niniejszego postępowania obciąża pozwanego i w związku z tym:

a. zasądza od niego na rzecz powoda kwotę 16.779,-zł z tytułu zwrotu uiszczonej przez niego opłaty sądowej oraz kwotę 10.800,-zł z tytułu zwrotu poniesionego przez niego kosztu jego procesowego zastępstwa;

b. kosztem procesowego zastępstwa pozwanego obciąża go we własnym zakresie.

Uzasadnienie: W pozwie z dnia 6 sierpnia 2018 r., który do Sądu Okręgowego w P. wpłynął w dacie 13 sierpnia 2018 r., działający przez pełnomocnika procesowego w osobie radcy prawnego, powód Przedsiębiorstwo Usług (...) S. A. z/s w S. skierował p - ko pozwanemu Skarbowi Państwa - reprezentowanemu przez (...) w P. roszczenie:

- zasądzenia od niego na jego rzecz kwoty 333.566,37 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia zapłaty,

- zasądzenia od niego na jego rzecz zwrotu kosztów niniejszego procesu, w tym kosztu jego procesowego zastępstwa - wg norm przepisanych oraz opłaty w wysokości 17,- zł od pełnomocnictwa;

nadto:

- przeprowadzenia zawnioskowanych przez niego dowodów w związku z tezami przez niego podanymi;

nadto: - rozpoznania sprawy pod jego nieobecność.

Na tego poparcie:

- podał okoliczności prowadzące do zawarcia przez niego z pozwanym związanej z jego roszczeniem z tej sprawy umowy oraz niektóre jej postanowienia,

- opisał podjęte przez niego - w celu rozpoczęcia jej realizacji-czynności,

- opisał okoliczności dotyczące zawarcia przez pozwanego z konsorcjum, w skład którego weszły Przedsiębiorstwo (...) S.A. z/s w W. oraz Przedsiębiorstwo (...) spółka z o/o z/s w B. umowy o wykonanie robót budowlanych,

- opisał trudności powstałe w trakcie jej wykonywania, co miało przełożenie na konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych i korygujących, i co z kolei miało wpływ na przedłużenie czasu ich trwania i w konsekwencji na niemożność wywiązania się przez powoda z ustalonych przez niego z pozwanym terminów w łączącej ich umowie,

- opisał ich komunikację (listowną i osobistą) na tle zgłoszonego mu przez niego żądania o ich przesunięcie i podwyższenia z tego tytułu wynagrodzenia dla niego - zakończoną dla niego niepomyślnie,

- przedstawił swój pogląd prawny i faktyczny co do podstaw jego roszczenia,

- podał podstawy wyliczenia jego wysokości (k. 1 - 6 akt).

W reakcji na to pozwany, Skarb Państwa - reprezentowany przez (...) w Poznaniu, reprezentowany przez radcę Prokuratorii Generalnej RP - w odpowiedzi na pozew z dnia 18 września 2018 r., która do Sądu Okręgowego w P. wpłynęła w dacie 21 września 2019 r. sprzeciwił się roszczeniu powoda wnosząc:

- o oddalenie jego powództwa w całości - jako bezzasadnego,

- o zasądzenie od niego na jego rzecz zwrotu kosztów przedmiotowego procesu - wg norm przepisanych, w tym kosztu zastępstwa procesowego na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej RP,

nadto:

- o przeprowadzenie w niniejszej sprawie rozprawy,

nadto: - o przeprowadzenie wskazanych przez niego dowodów w związku z podanymi przez niego okolicznościami.

W motywacji zaprezentowanego stanowiska:

- zakwestionował powództwo powoda co do zasady i co do wysokości zaprzeczając - nie przyznanym przez niego - jego twierdzeniom,

- opisał rozumienie przez strony - w jego ocenie - postanowień zawartej przez nich umowy, w tym dotyczące ustalonych w niej terminów,

- przedstawił swój pogląd faktyczny i prawny dotyczący poglądów jego i powoda zaprezentowanych w tej sprawie (k. 295 - 317 akt).

Na rozprawach w dniach 28 listopada 2018 r. (k. 430 - 432 akt), 30 stycznia 2019 r. (k. 435 - 436 akt) strony podtrzymywały swoje stanowiska.

Ustalenia stanu faktycznego:

A. Powód Przedsiębiorstwo Usług (...).A. z/s w S. wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców za numerem (...); w jego dziale 3 rubryce 1 (przedmiot działalności) zapisany jest jego rodzaj; szereg z nich wiąże się z szeroko rozumianymi płaszczyznami budownictwa (k. 43V - 45 akt).

B. W sierpniu 2015 r. pozwany Skarb Państwa - reprezentowany przez (...) w P. ogłosił nieograniczony przetarg oznaczony numerem (...) na wybór wykonawcy projektu noszącego nazwę. Budowa wielkopowierzchniowego, wielobranżowego składu materiałowego dla (...) P. - wybór inżyniera kontraktu. W związku z nim upublicznione zostały m.in.

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; w jej rozdziale X podane zostały - określone przewidywanymi - terminy rozpoczęcia robót budowlanych na grudzień 2015 r. oraz ich zakończenia na grudzień 2016 r.;

* Formularz ofertowy - w treści jego punktu 2 - cyt.j.w. terminy określone zostały w taki sam sposób;

* Opis przedmiotu zamówienia - w jego punkcie III jest on sprecyzowany; zaznaczenia wymaga, iż obejmuje on szereg innych usług poza usługami nadzoru budowlanego; w jego punkcie IV zapisane zostały wymagania dotyczące inżyniera kontraktu i jego personelu, a w jego punkcie V jego główne obowiązki, także wykraczające poza powyższy nadzór; w jego punkcie 18 (zaawansowanie inwestycji), iż termin zakończenia prac projektowych przewidziany jest na lipiec/sierpień 2015 r.; termin rozpoczęcia prac budowlanych na grudzień 2015 r., a ich ukończenia na grudzień 2016 r.; w informacjach ogólnych, iż wykonawca robót budowlanych wybrany zostanie w oparciu o umowę stanowiącą wynik odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

* Projekt umowy - w jego § 2a zostały określone terminy j.w. bez użycia w stosunku do nich określenia przewidywane; w jego § 2.2 określone zostały przypadki możliwości ich przedłużenia; w jego § 2.3 sytuacje dotyczące przedłużenia się prac budowlanych w aspekcie wynagrodzenia inżyniera kontraktu (k. 320 - 410, 18 - 36, 42 - 43, 46 - 54 akt; zeznania świadków M. B. (1); L. M., M. S.; H. S., A. Ł.; zeznania stron).

* Harmonogram ogólny realizacji budowy (k. 357 akt).

C. Oferenci - w związku z powyższym - mieli szereg pytań do pozwanego - w tym dotyczących powyższych terminów:

* W odpowiedziach na pytania o numerach 14 i 17 pozwany informuje ich o możliwości przedłużenia terminu realizacji analizowanej umowy; a mimo tego na propozycje powoda z tym związane zareagował negatywnie; w odpowiedzi na pytanie o numerze 65 podał przewidywany termin zakończenia realizacji całości w/opisanego projektu na marzec 2017 r. (niezgodny z zawartą przez strony sporną umową)

- Pozwany skierował także do powoda zastrzeżenia dotyczące zaproponowanej przez niego jej ceny - po uzyskaniu od niego stosownych wyjaśnień przyjął jego ofertę, jako najkorzystniejszą w świetle zastosowanych przez niego kryteriów - rozdział XII punkt 9 ww. specyfikacji (k. 56 - 67, 69 - 86, 285 - 272 akt; zeznania świadka A. Ł.; zeznania stron).

D. W tak naprowadzonych okolicznościach oferta powoda uznana została j.w. za najkorzystniejszą - w następstwie tego doszło między nimi do zawarcia w dniu 21 grudnia 2015 r. umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oznaczonej numerem (...); z punktu widzenia istoty tego sporu najważniejszymi jej postanowieniami były:

* zawarte w jej § 1.1 oraz jej § 1.2. określające jej przedmiot - przy czym akcentacji wymagało, że w myśl ww. opisu przedmiotu jej zamówienia zadania powoda szeroko wykraczały poza pełnienie przez niego tylko nadzoru budowlanego (m.in. nadzór, kontrola, koordynacja, doradztwo),

* zawarte w jej § 2 mówiące o terminie jej wykonania i możliwościach wiążących się z jego zmianą; także w jej § 1.3. mówiące o braku wynagrodzenia dla niego w razie jego przesunięcia z uwagi na przedłużenie terminu do wykonania prac budowlanych.

* zawarte w jej § 4.5; jej § 4.6 i jej § 4.7 mówiące o sposobie wypłaty przez powoda powyższego wynagrodzenia.

Poza kwestią pozostawało, że w tym momencie wykonawca prac budowlanych nie był wyłoniony; nie był nawet ogłoszony na to przetarg (k. 11 - 17 akt; zeznania świadków M. B. (1); L. M., M. S.; H. S.; zeznania stron).

- Do umowy tej powstały:

* aneks o numerze (...) z dnia 20 czerwca 2016 r. (k. 11 - 113 akt)

* aneks o numerze (...) z dnia 10 maja 2016 r. (k. 96 - 97 akt),

* aneks o numerze (...) z 22 listopada 2016 r. (k. 98 - 100 akt),

* aneks o numerze (...) z dnia 21 grudnia 2016 r. (k. 119 akt).

Żaden z nich nie wprowadził zmian dotyczących powyższego terminu; ostatni z ww. zmienił jego § 3.4. w obszarze dotyczącym wynagrodzenia powoda.

E. Wyłonienie wykonawcy robot budowlanych w odrębnym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego i w następstwie tego podpisanie z nim umowy nastąpiło w okolicznościach:

1. Najkorzystniejszą ofertę z tego zakresu wybraną przez powoda złożyło konsorcjum, w skład którego weszły: Przedsiębiorstwo (...) S.A. z/s w W. oraz Przedsiębiorstwo (...) spółka z o.o. z/s w B.

2. Umowa z nim o jej oznaczeniu numerem (...) została zawarta przez pozwanego w dniu 11 kwietnia 2016 r. - ważne dla meritum tego sporu były jej postanowienia:

* zawarte w jej § 1.2. stanowiącym o szczegółowym zakresie prac budowlanych do wykonania przez niego,

* zawarte w jej § 3. 1 stanowiącym o terminie ich rozpoczęcia i ich zakończenia,

* zawarte w jej § 3.4 mówiącym o zastrzeżeniu dotyczącym rozpoczęcia ich w następnym roku,

* zawarte w jej § 5.1. mówiącym o terminach przekazania placu budowy oraz dzienników budowy (k. 101 - 110 akt; zeznania świadka A. Ł.; zeznania stron).

- Do umowy tej powstały m.in.:

* aneks o numerze (...) z dnia 20 czerwca 2016 r. (k. 11 - 113 akt),

* aneks o numerze (...) z dnia 12 grudnia 206 roku (k. 114 - 116 akt),

* aneks o numerze (...) z dnia 30 czerwca 2017 r. (k. 182 akt) w treści którego - z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych - zmieniona została treść § 14.1 cyt. umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy wskazanych robót oraz jej § 3.1 - z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych i zaniechanych - termin ich rozpoczęcia, zakończenia oraz termin zakończenia całego zakresu przedmiotu zamówienia.

* aneks o numerze (...) z dnia 30 czerwca 2017 r., w treści którego zmieniona została - z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych - treść § 14.1 cyt. umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy wskazanych robót oraz jej § 3.1 - z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych i zaniechanych - termin ich rozpoczęcia, zakończenia oraz termin zakończenia całego zakresu przedmiotu zamówienia. Stanowiło to wynik ustaleń zawartych w protokołach konieczności m.in. z dat: 29 listopada 2016 r. o numerze 2; 9 lutego 2017 r. o numerze 3, 10 kwietnia 2017 r. o numerze 4, 14 kwietnia 2017 r. o numerze 5, 23 maja 2017 r. o numerze 6, (k. 120 - 123, 124 - 133, 182 akt; zeznania świadków j.w.; zeznania stron).

F. W tym czasie - czego zresztą pozwany nie kwestionował - powód wywiązywał się z obowiązków nałożonych na niego sporną umową, w tym ze składania przewidzianych nią raportów (k. 133 - 152, 180 - 203 akt; zeznania świadka A. Ł.; zeznania stron).

- Wobec w/naprowadzonych realiów powód wystąpił do pozwanego z żądaniem zmiany terminu realizacji przez niego spornej umowy oraz o zmianę wynagrodzenia z powyższego tytułu - prowadzona przez strony na tym tle korespondencja nie przyniosła, jednak, dla niego pomyślnego rezultatu; nie zareagował on też pozytywnie na przesyłane mu w związku z tym faktury oraz przedsądowe wezwanie do zapłaty (153 - 169, 178 - 179, 204 - 251, 284 - 284 akt).

G. Z wniosku pozwanego (...) (...) wydał w dniu 31 lipca 2017 r. decyzję o oznaczeniu (...) o pozwoleniu na użytkowanie realizowanej w powyższych ramach inwestycji (k. 411 - 413 akt). Ostateczny protokół komisyjnego jej odbioru pochodzi z daty 15 września 2017 r. (k. 170 - 176, 245 - 249 akt).

Naprowadzony stan faktyczny znalazł oparcie w treści:

- dokumentów z k. 2, 96 - 119, 182 (odpisy umów), 18 - 43, 46 - 95, 320 - 410 (dokumenty przetargowe), 43 - 45 (odpis z KRS - u), 120 - 133, 245 - 249) (protokoły konieczności), 135 - 151 (raporty), 153 - 169, 280 - 287 (korespondencja stron), 170 - 176 (odpis protokołu), 177 - 244 (faktury),288 - 291 (rozliczenie), 411 - 413 (orzeczenie administracyjne).

- zeznań świadków: A. Ł., M. B. (2), M. S., L. M., H. S. z k. 430 - 431,

- zeznań stron z k. 435 - 436 akt.

Analiza i ocena zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego:

W jego skład w przedmiotowym procesie weszły dokumenty i to zarówno o charakterze urzędowym, jak i o charakterze prywatnym, zeznania świadków oraz zeznania stron ograniczone do przesłuchania przedstawiciela powoda.

A. O dokumentach urzędowych ustawodawca wypowiada się w normie art. 244 k.p.c. stanowiąc, że... sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone... (par.1), co odpowiednio stosuje się do... sporządzonych przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organy pozarządowe w zakresie zleconych im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej... (par.2) - w niniejszej sprawie były nimi orzeczenia administracyjne oraz odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego.

- Z kolei art. 245 k.p.c. postanawia, że... dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała złożyła zawarte w nim oświadczenie...- objęły one pozostałe zaliczone wyżej w poczet dowodów.

Warunki zaprzeczenia ich prawdziwości określone zostały odpowiednio w normach art. 252 k.p.c. i art. 253 k.p.c. - żadna ze stron przy udziale art. 232 k.p.c z tego nie skorzystała; brak też było potrzeby wszczynania takiej inicjatywy z urzędu.

B. W roli świadków wystąpili w niniejszej sprawie:

- z inicjatywy powoda: A. Ł.,

- z inicjatywy pozwanego: H. S., L. M., M. S. oraz M. B. (1).

Ocena ich zeznań z punktu widzenia ich wiarygodności zasadniczo w całości zasługiwała na obdarzenie ich zaufaniem - przesądzić musiały o tym następujące okoliczności:

* Przede wszystkim zwrócenia uwagi wymagało, że świadek A. Ł. związana jest z powodem; pełniła w trakcie realizacji w/opisanego projektu ważną rolę; oczywistym jest, więc to, że bliższa była jej jego pozycja w tym sporze od pozycji pozwanego; co mogło decydować o istnieniu po jej stronie pewnych subiektywizmów. Pozwani z kolei związani są z pozwanym, a więc te same okoliczności mogły determinować treść tego, co powiedzieli. Obawy te jednak okazały się niepotrzebne.

* Zasadniczo w/naprowadzony stan faktyczny tej sprawy nie był między nimi sporny; różnili się w detalach - antagonizm między nimi rodził się na tle rozumienia przez nich zapisów spornej umowy, w szczególności co do ustalonych w niej terminów i sposobu rozliczenia się przez strony z jej wykonania. Tym samym w znaczącej mierze należało odnieść się do zgromadzonych w tej sprawie dokumentów.

* Osią przewodnią tego postępowania jest interpretacja powyższych zapisów w kontekście z dokumentami dotyczącymi prowadzonego przed jej zawarciem nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Dlatego też trzeba było ustosunkować się do prawdziwości ich relacji pozytywnie; a pewne subiektywizmy ocenić przez pryzmat ich powiązań ze stronami.

C. Nie inaczej podejść należało do zeznań reprezentującego powoda, jako, że nie budziło zastrzeżeń czym się w nich kierował - a więc musiały być one dyktowane jego interesem.

Z tych przyczyn większą wartość dowodową dla poczynionych ustaleń i ich oceny miał pozostały zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy.

Zważeniu podległo, co następuje: Powództwo powoda zasługiwało na uwzględnienie. Tezę tę należało uznać za udowodnioną w obliczu analizy i oceny zebranego w tej sprawie materiału dowodowego, przywołanych unormowań oraz przedstawionego rozumowania.

A. W pierwszej kolejności zaznaczenia wymagało, że zawarta przez strony umowa nie zbliża się do umowy o dzieło rozumianej normą z art. 627 k.c.; umowa o dzieło jest, bowiem, instrumentem prawnym służącym wymianie dóbr majątkowych - ma, bowiem doprowadzić do powstania oznaczonego i wydania go zamawiającemu. Umową o takim charakterze jest zawarta przez powoda z /w opisanym konsorcjum, który - jako przyjmujący zamówienie - miał takie wykonać (hala...), a pozwany - jako - zamawiający obciążony był za to zapłatą.

- Sporna umowa jest umową o świadczenie usług zredagowaną w normie z art. 750 k.c., do której - przy braku regulacji innymi przepisami - stopuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia z norm z art. 730 i nast.k.c. Umowy takie polegają na wykonywaniu na rzecz innej osoby jednej lub wielu czynności faktycznych; czasem stałego ich wykonywania - zazwyczaj zmierzają one w jednym kierunku, ale dłużnik nie zobowiązuje się do osiągnięcia ich celu. Miernikiem jego postępowania jest zachowanie należytej staranności, co rozumieć należy jako wykonywanie przez niego jej treści zgodnie z przyjętym zobowiązaniem i jej wymogami. Akcentacji - nadto - wymagało - że odpowiednie stosowanie wskazanych w/unormowań polega na tym, że zależnie od jej przedmiotu - stosuje się je wprost; niektórych w ogóle; a niektóre z pewnymi modyfikacjami (w konkretnych przypadku płynącymi w przepisów ustawy Prawo budowlane).

B. W kontekście z w/naprowadzonym stanem faktycznym rozważyć należało:

1. P.w. przedmiot spornej umowy - wydaje się, bowiem, że w swoich wywodach pozwany skupiał się tylko na nadzorze powoda nad pracami budowlanymi wykonywanymi przez cyt. konsorcjum. Tymczasem w jej § 1.1 zawarte zostało odniesienie do w/opisanego dokumentu nazwanego przedmiotem zamówienia - z którego jednoznacznie wynika, iż, poza powyższym, pełnienie - w jej myśl - przez powoda funkcji inżyniera kontraktu obejmowało także kalkulację kosztów i ich monitoring, przygotowanie przedsięwzięcia i projektu; usługi zarządzania budową, doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (k. 21 - 22 akt).

2. Nie jest też w pełni zrozumiałe jego stanowisko dotyczące terminu przewidziane w jej § 2.1 a w części mówiącej... jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.... - brzmienie to jest absolutnie jednoznaczne i można je odczytać bez żadnych zabiegów interpretacyjnych. W przyjętej w tym sporze linii opozycji wobec twierdzeń powoda powołuje się on na szereg prawnych (norma z art. 142.1 ustawy Prawo zamówień publicznych mówiącej o zawieraniu umów na czas oznaczony) i faktycznych okoliczności uniemożliwiających to - podczas, gdy przewidywały to wszystkie w/opisane dokumenty ofertowe; a i z zapisu zawartego z jej § 2.2. jednoznacznie to wynika. Warto podkreślić w tym momencie, że sytuacja taka miała miejsce np. w odniesieniu do wskazanego wykonawcy robót budowlanych, też wyłonionego w tym trybie, tylko o charakterze ograniczonym. Z kolei zapis zawarty w jej par.2.3. - również w kontekście z tym przez niego eksponowany - nie miał zastosowania, skoro dotyczył wyłącznie terminu dotyczącego prac budowlanych; a jak wyżej wskazano przedmiot spornej umowy był znacznie szerszy. Lektura wszystkich jej postanowień nie prowadzi do wyprowadzenia konkluzji, by powód miał je wykonywać także po powyższej dacie w przypadku braku jej przedłużenia.

3. Szansa taka rodziła się w razie zaistnienia... po stronie zamawiającego warunków organizacyjnych lub okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia....- wnioski powoda z tego zakresu nie były uwzględniane. Zdawać by się mogło też, że ciężar powstałej sytuacji pozwany usiłuje przerzucić w całości na powoda zarzucając mu m.in. braki organizacyjne, skoro on czuwał nad robotami budowlanymi; narzucić mu swoją interpretację zacytowanych części zawartej przez nich umowy; gdy tymczasem przesuwanie terminów tych prac uzgadniane były poza powodem. Przyjąć, więc, było trzeba, że mieści się ona w powyższych kryteriach - trudno bowiem mu stawiać tego typu zaniedbania; skąd miał, bowiem, przypuszczać, że pozwany wyłoni ich wykonawcę, których prace wymagać będą ich korekt, ich korygowania; ich naprawiania prowadzących do powyższych przesunięć czasowych aż do września 2017 r. (z wyłączeniem prac zamiennych i dodatkowych, bo takie zawsze pojawiają się przy realizacji inwestycji). Okoliczności te niebyły spodziewane, a więc sugestie powoda, że mógł skorzystać z innych środków prawnych (np. odstąpienie do umowy) nie mogły się ostać. Nie można też było zastosować do niego kwalifikacji niedochowania należytej staranności, skoro - wykonywał wszystkie swoje obowiązki i pozostawał w pełnej gotowości do wywiązania się ze wskazanych swoich zobowiązań:

* Już w grudniu 2015 r. powołał składający się z kilkunastu osób zespół inżyniera kontraktu.

* Uczestniczył w naradach koordynacyjnych.

* Składał ustalone przez strony comiesięczne raporty.

* Był przez cały czas dostępny.

* Wykonywał pozostałe zobowiązania umowy.

C. Podstawy prawnej swojego roszczenia powód poszukiwał w normach z art. 405 k.c. i nast.k.c. ustanawiających i regulujących instytucję bezpodstawnego wzbogacenia; możliwość skorzystania z niej zasadza się na trzech podstawowych przesłankach:

1. Dojściu do wzbogacenia majątku jednej osoby uzyskanego kosztem majątku innej. W przedmiotowej sprawie polegało to realizacji przez powoda na rzecz pozwanego obowiązków wynikających z zawartej przez nich umowy - po terminie jej zakończenia w dniu 3 grudnia 2016 r.; za które nie otrzymał ekwiwalentu; pozwany zaś korzystał ze świadczonych przez niego na jego rzecz usług.

2. Związku przyczynowego między ww. elementami - co w świetle powyższego nie budziło zastrzeżeń.

3. Powstanie wzbogacenia nastąpić musi bez podstawy prawnej - tj. bez umocowania w czynności prawnej, przepisie ustawy, orzeczeniu sądowy lub decyzji administracyjnej. W rozważanych realiach mówić było można tylko o pierwszym z nich - w wyższej partii tego uzasadnienia ustosunkowano się do terminu 31 grudnia 2016 r. jako ostatecznego końca jej obowiązywania i braku uwzględnianie wniosków powoda o jej przedłużenie i to - mimo istnienia ku temu możliwości.

D. I wreszcie nie można było stracić z pola widzenia tego, że sytuacja ta naruszyła równowagę majątkową stron - a co za tym idzie rozumiane normą z art. 5 k.c. dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego. Pozwany, bowiem, poza udziałem powoda, zawierał umowy z cyt. konsorcjum przedłużające terminy wykonania ww. prac budowlanych i podnoszące mu wynagrodzenia przy czym sięgnęły one 9 miesięcy jednocześnie korzystając bez ekwiwalentu z jego w/opisanych usług. Przyjmują jego stanowisko mogłoby w niczym niekontrolowany sposób dochodzić do owych przesunięć terminów w nieskończoność.

E. Rozliczenie powoda dotyczy okresu od stycznia 2017 r. do lipca 2017 r. - przedstawił on je to w oparciu o stawki ustalone przez strony przez zawieraniu spornej umowy (faktury z dat: 28 lutego 2017 r., 20 kwietnia 2017 r., 15 marca 2017 r., 31 marca 2017 r., 30 maja 2017 r., 30 czerwca 2017 r.; rozliczenie z k. 288 - 291 akt) Nie było, więc, potrzeby powoływania się w trybie norm z art. 232 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p.c. na wiadomości specjalne - trzeba zwrócić uwagę na to, że umowy zawierane w trybie udzielania zamówień publicznych mają nieco inny w - i w tym obszarze - charakter od umów zawieranych na wolnym rynku. Nadto - poza kwestią pozostawało, że zaoferował on stawki na tyle niskie, że wzbudziły wątpliwości także pozwanego. Z kolei powoływanie dowodu z opinii biegłego z dziedziny rachunkowości - z punktu widzenia istoty tego sporu - było obojętne; mając znaczenie dla potrzeb rozliczeń jego działalności, co nie jest jego przedmiotem.

- O odsetkach orzeczono w oparciu o normę z art. 481 § 1 k.p.c. - zgodnie z żądaniem powoda od chwili doręczenia pozwanemu wezwania do zapłaty i ustalonego w nim terminu przyjmując, że był to najpóźniejszy, w którym dowiedział się o jego żądaniach.

(pkt. I wydanego w tej sprawie wyroku)

Koszty niniejszego postępowania: W ich skład w tym procesie weszły opłata sądowa (1 6.779,- zł) oraz koszt procesowego zastępstwa stron. Orzeczono o nich adekwatnie do wyniku tego sporu oraz zasady celowych i niezbędnych kosztów. Prawnym tego wsparciem były unormowania art. 108 § 1 k.p.c.; art. 98 § 1 i § 3 k.p.c; ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach w sprawach cywilnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

(punkt II wydanego w tej sprawie wyroku)

(-)Zofia lehmann

Z./Proszę:

Notować

Odpis wyroku plus uzasadnienie proszę doręczyć - pełn. stron

Proszę przedłożyć za 14 dni

Pn, dn. 25 września 2019 r. Zofia lehmann

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.