XI GC 830/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112254

Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 26 listopada 2020 r. XI GC 830/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Mariusz Zawicki.

Sentencja

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2020 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko P. K. o zapłatę 1. umarza postępowanie w sprawie w zakresie kwoty 200 (dwieście) złotych tytułem należności głównej;

2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.955 (pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) złotych i 82 (osiemdziesiąt dwa) grosze z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot i dat:

- 247,16 zł od dnia od dnia 13 września 2019 r. do dnia 24 marca 2020 r.,

- 147,16 zł od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 26 maja 2020 r.,

- 47,16 zł od dnia 27 maja 2020 r. do dnia zapłaty,

- 566,29 zł od dnia 12 października 2019 r. do dnia zapłaty,

- 5367,43 zł od dnia 30 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty

3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa rozpoznana w postępowaniu uproszczonym

Uzasadnienie faktyczne

Pozwem z dnia 30 grudnia 2019 r. złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zażądała od pozwanego P. K. kwoty 6.355,82 złotych z odsetkami od kwot i dat wskazanymi w pozwie. Zażądano zasądzenia kosztów procesu od pozwanego na rzecz powoda.

W uzasadnieniu podano, że strony zawarły umowę leasingową, pozwany miał obowiązek cyklicznie uiszczać opłaty leasingowe. Umowa została wypowiedziana. Do zapłaty pozostała kwota zdyskontowana 5.367,43 złotych, równowartość kwoty 40 euro, opłaty operacyjne i zaległe odsetki.

Pismem z dnia 20 stycznia 2020 r. (karta 8) pozew cofnięto co do kwoty 150 złotych wraz z odsetkami. Pismem z dnia 5 marca 2020 r. (karta 10) pozew cofnięto co do kwoty 73,13 złotych wraz z odsetkami.

Postanowieniem z dnia 9 marca 2020 r. (karta 12) częściowo umorzono postępowanie w sprawie.

Postanowieniem z dnia 30 marca 2020 r. (karta 13) sprawę przekazano do rozpoznania do tutejszego sądu.

Pismem z dnia 7 lipca 2020 r. (karta 17) powód częściowo pozew cofnął co do kwoty 100 złotych.

W piśmie (karta 18) powód wyjaśnił, że żąda zapłaty równowartości kwoty 40 euro, oraz kwot 47,16 złotych z faktury (...) UL, kwota 566,29 złotych z faktury (...) UL, kwota zdyskontowana 5.367,43 złotych.

W sprawie wydano nakaz zapłaty (karta 46).

W sprzeciwie (karta 50-51) pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości. Przyznał fakt zawarcia umowy z powodem. Wskazał, że zaprzestał płacenia z uwagi na złą sytuację finansową. Wniósł o rozłożenie płatności na 36 rat i odstąpienie od obciążania kosztami.

W piśmie (karta 61) powód sprzeciwił się rozłożeniu należności na raty. W pozostałym zakresie podtrzymał stanowisko w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (leasingodawca) zawarł z P. K. (leasingobiorca) umowę leasingu operacyjnego numer LL-i- (...)- (...) na jej podstawie przekazał urządzenie blender barowy do używania na czas 36 miesięcy. Leasingobiorca był zobowiązany do uiszczania opłat leasingowych stanowiących wstępną opłatę 2.337,28 złotych oraz okresowe opłaty leasingowe po 255,40 złotych miesięcznie przez czas trwania umowy. Leasingodawca wystawił faktury (...) UL, (...) UL, numer (...) UL. W związku z wpłatami leasingobiorcy z faktury (...) UL pozostała do zapłaty kwota 47,16 złotych a z faktury (...) UL kwota 566,29 złotych. Na należności te składają się kresowe opłaty leasingowe z zapłatą których lesingobiorca opóźnił się oraz opłaty dodatkowe w myśl art. 7 pkt 11 umowy. Wobec opóźnienia w płatności leasingodawca umowę wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym i naliczył kwotę dyskontową 5.367,43 złotych.

Niesporne;

Pozwany znajduje się w niekorzystnej sytuacji majątkowej. W toku postępowania spłacał należności w niewielkich kwotach w tym po przekazaniu sprawy do tutejszego sądu zapłacił pozwanemu kwotę łącznie 200 złotych.

Niesporne.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się zasadne.

Z uwagi na częściowe zapłaty przez pozwanego kwot objętych pozwem, powód cofał pozew. Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. W myśl art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Sąd nie uznał za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, ponieważ okoliczności sprawy nie wskazują, że wymieniona czynność jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa (art. 203 § 4 k.p.c.). Wolę cofnięcia pozwu powód wyraził wprost.

Stan faktyczny nie był sporny. Podstawę prawną powództwa stanowi art. 7091 k.c. zgodnie z którym przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Zgodnie z art. 70913 § 1 k.c. korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych. W myśl § 2 tego artykułu - jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne. Zgodnie zaś z art. 70915 k.c. w razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Na skutek okoliczności lezących po stronie pozwanego powód wypowiedział pozwanemu umowę leasingu. Wysokość rat niezapłaconych, kosztów ubocznych i wysokość kwoty dyskontowej nie były sporne.

O odsetkach orzeczono na podstawie ar. 481 k.c.

O kosztach procesu orzeczono w myśl art. 98 k.p.c. Powód wygrał sprawę w całości a na koszty procesu składa się opłata od pełnomocnictwa 17 złotych, opłata od pozwu 400 złotych i wynagrodzenie pełnomocnika 1.800 złotych.

Sąd, podobnie jak powód, nie przychylił się do wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty albowiem fakt niskich zarobków powoda nie stanowi warunku rozłożenia należności na raty. Koszty procesu zasądzono na rzecz powoda w całości, mimo wniosku powoda o nieobciążanie go kosztami procesu. O ile pozwany kontaktował się z powodem i wpłacał pewne kwoty przed procesem (i w jego trakcie) na poczet należności głównej, to jednak były to obiektywnie kwoty niewysokie, powód nie ma obowiązku czekać kilku lat na uiszczenie należności objętej umową stron. Mimo prób pozasądowego rozwiązania sporu, pozwany dał podstawy do wywiedzenia powództwa przez powoda.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.