XI GC 1792/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112253

Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 26 listopada 2020 r. XI GC 1792/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Mariusz Zawicki.

Sentencja

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2020 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa E. K., W. K. przeciwko Gmina M. S. o zapłatę

I. oddala powództwo;

II. zasądza solidarnie od powodów na rzecz pozwanego kwotę 5381,89 zł (pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden zł osiemdziesiąt dziewięć gr) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III. zwraca pozwanemu od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie kwotę 218,11 zł (dwieście osiemnaście zł jedenaście gr) tytułem nadpłaconej zaliczki.

Sprawa rozpoznana w postępowaniu zwykłym

Uzasadnienie faktyczne

Pozwem z dnia 15 maja 2018 r. powodowie E. K. i W. K. zażądali od pozwanej Gminy M. S. zapłaty na ich rzecz solidarnie kwoty 28.110 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu, zażądali również zasądzenia na ich rzecz, solidarnie od pozwanej, zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu pisma wskazano, że strony zawarły umowę o roboty budowlane z dnia 28 sierpnia 2012 r. Przedmiotem była budowa boiska wielofunkcyjnego. Wykonawca udzielił zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto. Prace budowlane odebrano. Wzywano wykonawcę do poprawy usterek. Wykonawca naprawił usterki o czym zawiadomił pozwaną. Gwarant nie wypłacił powodom kaucji dochodzonej pozwem.

W sprawie wydano nakaz zapłaty (karta 38).

W sprzeciwie od nakazu zapłaty (karta 41) pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz, od powodów solidarnie kosztów procesu.

W piśmie pozwana przyznała, że strony łączyła umowa. Ponadto dodano, że kwestia usterek była przedmiotem szerokiej korespondencji stron w latach 2015 - 2017. Wady były usuwane, lecz pojawiały się na nowo. W 2015 r. dokonani przeglądu gwarancyjnego, stwierdzono wady, które nie zostały usunięte. Podczas kolejnego przeglądu gwarancyjnego ujawniono kolejne wady. Na kolejnym przeglądzie gwarancyjnym w dniu 16 listopada 2026 r. powodowie nie stawili się. Stwierdzono liczne wady. Powodowie twierdzili, że usuwali kolejne usterki. Wobec nieusunięcia wad przez powodów, zlecono ich usunięcie podmiotowi trzeciemu.

W toku postępowania powodowie podnieśli, że ich prace po usunięciu usterek nie zostały odebrane.

W toku postępowania stanowiska stron nie uległy zmianie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

E. K. i W. K. prowadzący działalność gospodarczą w dniu 28 sierpnia 2012 r. zawarli z Gminą M. S. umowę o roboty budowalne, której przedmiotem był budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach programu "osiedlowe i dzielnicowe centra sportu i rekreacji na terenie Gimnazjum numer 10 w S. przy ul. (...).

Zgodnie z treścią umowy, wykonawca udzielił zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 93.700 złotych to jest 10% ceny całkowitej brutto. Zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji ubezpieczeniowej, co do której umowę zawarł wykonawca z (...) spółka akcyjna w S. Gwarant ostał zobowiązany do zapłaty za powstałe w okresie gwarancji zobowiązania wynikające z umowy z wyłączeniem kar umownych i odsetek w wysokości 28.110 złotych w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia usterek i wad w wykonaniu przedmiotu umowy. Gwarancja miała być ważna od dnia dokonania odbioru umowy potwierdzonego protokołem.

Zakres prac obejmował wykonanie prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentami projektowymi oraz specyfikacją techniczną i odbioru robót budowlanych.

W myśl § 6 umowy wykonawcy udzielili zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji za przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosił 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Okres rękojmi za wady fizyczne, zgodnie z umową, równy był okresowi gwarancji i rozpoczynał się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania obiektu do eksploatacji, upływał z dniem wygaśnięcia gwarancji. W myśl § 15 ust. 6 umowy w przypadku stwierdzenia wad w okresie rękojmi zamawiający wzywa dwukrotnie wykonawcę do ich usunięcia. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie zamawiający miał wykorzystać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów związanych z usuwaniem usterek. Jeśli koszt usunięcia wad przekroczy wartość zabezpieczenia, zamawiający miał pokryć całkowite koszty usunięcia wad a następnie przysługiwało mu prawo dochodzenia różnicy od wykonawcy.

Wykonawca oświadczył w umowie, że w przypadku gdy wad nie usunie mimo dwukrotnego wezwania, zrzeka się prawa do kwestionowania kosztów usunięcia wad poniesionych przez zamawiającego.

Dowód:

- umowa, karta 13-16;

- zeznania powoda W. K., karta 86 koperta płyta CD protokół;

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 20 grudnia 2012 r. przy udziale przedstawicieli Gminy oraz z udziałem wykonawcy. Gwarancja i rękojmia obowiązywała w okresie od dnia 20 grudnia 2012 r. do dnia 20 października 2017 r. Gwarancja ubezpieczeniowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. ważna była w wysokości 28.110 złotych od dnia dokonania odbioru umowy potwierdzonego protokołem odbioru stwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu umowy do dnia 3 grudnia 2017 r. w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy.

Dowód:

- protokół, karta 20 - 21;

- gwarancja, karta 18v-19;

- zeznania świadka M. K., karta 81 płyta CD protokół;

- zeznania powoda W. K., karta 86 koperta płyta CD protokół;

Po dokonaniu odbioru z dnia 20 grudnia 2012 r., w trakcje trwania okresu gwarancji i rękojmi, stwierdzono występowanie w obiekcie licznych wad. Usterki wykryto 18 marca 2015 r. i po ich usunięciu wystąpiły na nowo. W dniu 16 kwietnia 2015 r. przeprowadzono przegląd gwarancyjny, stwierdzono konieczność poprawienia naciągu piłkochwytów, z zastosowaniem śrub rzymskich, malowania słupków piłkochwytów, konieczność naprawy nawierzchni boiska w miejscach wskazanych w dniu oględzin (zadolenia i pęknięcia) według technologii producenta. Termin usunięcia wad wyznaczono na dzień 16 maja 2015 r. Zgłoszone wady nie zostały należycie usunięte w wyznaczonym terminie zatem dyrektor Gimnazjum wezwał powodów pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. do ich usunięcia. Wykonawcy nie usunęli wad.

Dowód:

- pismo karta 46;

- protokół karta 47;

- pismo karta 48;

- zeznania świadka M. K., karta 81 płyta CD protokół;

- zeznania świadka P. B., karta 86 płyta CD protokół;

Pismem z dnia 12 października 2015 r. dyrektor powiadomił Gminę o wadach boiska, opisał istniejące wady, fakt wadliwego usunięcia wad.

Dowód:

- pismo karta 49;

- notatka, karta 50;

Pismem z dnia 21 marca 2016 r. dyrektor placówki powiadomił wykonawców o wyznaczeniu kolejnego przeglądu gwarancyjnego na dzień 31 marca 2016 r. W tej dacie, w obecności W. K. przeprowadzono przegląd gwarancyjny, gdzie stwierdzono, że dotychczasowy sposób naprawy usterek jest wadliwy, należy zatem dokonać skutecznej naprawy powierzchni boiska w technologii zgodnej z dokumentacją projektową. Termin usunięcia wad ustalono na dzień 30 maja 2016 r. Pismem z dnia 19 maja 2016 r. wykonawcy powiadomili dyrektora placówki, że roboty rozpoczną po zakończeniu roku szkolnego i wykonają je do dnia 21 marca 2016 r.

Dowód:

- pismo, karta 51;

- protokół, karta 52-53;

- pismo wykonawcy karta 54;

- zeznania świadka M. K., karta 81 płyta CD protokół;

- zeznania powoda W. K., karta 86 koperta płyta CD protokół;

Wobec nieusunięcia wad w terminie, dyrektor placówki, pismem z dnia 17 października 2016 r., wezwał wykonawców ponownie do usunięcia usterek w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma pod rygorem zlecenia wykonania prac przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko wykonawców. Pismem z dnia 27 października 2016 r. wykonawcy powiadomili, że usterki z przeglądu z dnia 31 marca 2016 r. zostały usunięte, wnosząc o wyznaczenie daty kolejnego przeglądu gwarancyjnego. Przegląd gwarancyjny wyznaczono na dzień 16 listopada 2016 r. o czym powiadomiono wykonawców pismem.

Wykonawcy nie stawili się na termin przeglądu. W trakcie przeglądu stwierdzono, że usterki nie zostały usunięte. Widoczne były liczne ubytki i usterki nawierzchni, brak przyczepności warstwy wierzchniej, odspojenia, brak zachowania jednolitej powierzchni nawierzchni. Wykonawcy wnieśli o wyznaczenie kolejnego terminu przeglądu.

Dowód:

- pismo, karta 55;

- pismo, karta 56;

- pismo, karta 57;

- protokół, kara 58 - 58v;

- pismo, karta 59;

- zeznania świadka M. K., karta 81 płyta CD protokół;

- zeznania świadka P. B., karta 81 płyta CD protokół;

- zeznania powoda W. K., karta 86 koperta płyta CD protokół;

Pismem z dnia 17 października 2017 r. Gmina S. wezwała wykonawców do usunięcia wad i usterek nawierzchni do dnia 17 listopada 2017 r. Pismem wykonawcy powiadomili gminę, że zgłoszone usterki zostały wykonane w zakresie umożliwiającym ich wykonanie przy istniejący warunkach pogodowych.

Dowód:

- pismo, karta 23v;

- zeznania powoda W. K., karta 86 koperta płyta CD protokół;

Wobec powyższego, Gmina M. S. zleciła podmiotowi trzeciemu opracowanie dokumentacji określającej rodzaj wad występujących na boisko. W opracowaniu potwierdzono występowanie licznych wad i usterek w okresie po zgłoszeniu do usunięcia. Koszt usunięcia wad określono na 383.381,74 złotych brutto. Ustalono takie wady jak miejscowe liczne ubytki nawierzchni (...) na całej powierzchni warstwy natryskowej, warstwa (...) w miejscach dokonanych odkrywek była mocno zdegradowana i nie zachowała właściwej grubości, w miejscach odkrywek ustalono istnienie warstwy klinującej z kruszywa kamiennego frakcji 0-4 do 5 mm., liczne odspojenia nawierzchni boiska od podłoża na styku nawierzchni istniejącej i uzupełnionej po poprawkach, brak przyczepności wstawy wierzchniej nawierzchni boiska z warstwami dolnymi, nawierzchnia ułożona w ramach poprawek miała większą twardość aniżeli wcześniej położona, brak jednolitej powierzchni boiska, brak naciągów linowych piłkochwytów, pęknięte linki naciągowe, uszkodzone śruby rzymskie naciągów, liczne odspojenia farby nawierzchniowej, ubytki prętów pionowych w ogrodzeniu.

Dowód:

- opracowanie, karta 25v - 32;

- zeznania świadka M. K., karta 81 płyta CD protokół;

- zeznania świadka A. K., karta 81 płyta CD protokół;

Gmina wystąpiła do ubezpieczyciela z żądaniem zrealizowania świadczenia pieniężnego wynikającego z gwarancji w kwocie 28.110 złotych, pieniądze wpłynęły na rachunek gminy w dniu 21 grudnia 2017 r.

Dowód:

- pismo, karta 19v;

- dokument przelewu, karta 60;

Przedmiot prac budowlanych określony umową z dnia 28 sierpnia 2012 r. wykonano wadliwie, w obiekcie występowały liczne wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu, wady nie były usuwane właściwie. W obiekcie występują takie wady jak: brak górnej warstwy podbudowy klinującej z kruszywa kamiennego, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa innego rodzaju aniżeli określona w projekcie, niezachowanie układu i grubości warstw przekrojowych zgodnych z zastosowaną technologią (...) oraz dokumentacją projektową, wykonano częściowe naprawy z odmiennych komponentów w stosunku do pozostałej nawierzchni boiska co przejawia się inną barwą, zróżnicowanym przekrojem, większą twardością naprawianej powierzchni. Syntetyczna nawierzchnia została wykonana z pominięciem zasad wiedzy technicznej i warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wystąpiły miejscowe zagłębienia nawierzchni, nie zachowano wymaganej grubości nawierzchni, występują zarysowania i pęknięcia nawierzchni, występują ubytki na skutek wykruszania się granulatu, sprężystość boiska jest nierównomierna. Sposób dokonywania naprawy nie był zgodny z technologią producenta.

Dowód: - opinia biegłego, karta 137 - 158;

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się niezasadne.

W pozwie (karta 3v) powodowie wskazali, że pozwana Gmina M. S. została bezpodstawnie wzbogacona albowiem wypłata kwoty 28.220 złotych nastąpiła bez żadnej podstawy faktycznej i prawnej. Zgodnie z art. 405 k.c. kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Zdaniem powodów pozwana bez podstawy prawnej wystąpiła do gwaranta (E. Hestia) o wypłatę zabezpieczonej kwoty 28.110 złotych albowiem wypłata miała nastąpić bez podstawy prawnej i faktycznej. Warunki wykorzystania przedmiotowej kwoty opisano w umowie (karta 13) oraz gwarancji (karta 18v - 17v). W myśl § 6 umowy wykonawcy udzielili zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji za przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosił 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Okres rękojmi za wady fizyczne, zgodnie z umową, równy był okresowi gwarancji i rozpoczynał się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania obiektu do eksploatacji, upływał z dniem wygaśnięcia gwarancji. W myśl § 15 ust. 6 umowy w przypadku stwierdzenia wad w okresie rękojmi zamawiający wzywa dwukrotnie wykonawcę do ich usunięcia. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie zamawiający miał wykorzystać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów związanych z usuwaniem usterek. Jeśli koszt usunięcia wad przekroczy wartość zabezpieczenia, zamawiający miał pokryć całkowite koszty usunięcia wad a następnie przysługiwało mu prawo dochodzenia różnicy od wykonawcy.

Gwarancja i rękojmia obowiązywała w okresie od dnia 20 grudnia 2012 r. do dnia 20 października 2017 r. Gwarancja ubezpieczeniowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. ważna była w wysokości 28.110 złotych od dnia dokonania odbioru umowy potwierdzonego protokołem odbioru stwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu umowy do dnia 3 grudnia 2017 r. w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy.

Jak wynika z opinii biegłego, niekwestionowanej przez strony, obiekt na chwilę oględzin posiadał liczne (wyszczególnione w opinii i powyżej wskazane) wady.

W sprawie nie był sporny fakt, że po podpisaniu protokołu odbioru końcowego odbioru (karta 20) strona powodowa przynajmniej trzykrotnie przebywała na terenie obiektu, dokonując poprawek stwierdzonych wad. Z opinii biegłego wynika jednak, że nie tylko wady występują na chwilę obecną w obiekcie, ale przede wszystkim, strona powodowa nie usuwała wskazanych jej wad po przeglądach. Usunięcie wad ma bowiem prowadzić do wystąpienia stanu zgodnego z dokumentacją budowlaną, projektową, zamówieniem. Powodowie usuwali wady niewłaściwie zatem nie usuwali tych wad. Jak ustalił biegły "sposób przeprowadzonych napraw nie był zgodny z technologią instalowania nawierzchni syntetycznych" (karta 154). Nawierzchnia wykonana miała być bowiem w technologii bezspoinowej, załatanie ubytku według stosowanych przez powodów metod, powodowało pozostawienie spoin. Łaty miały inną sprężystość aniżeli pierwotnie położona płyta boiska.

Z uwagi na powyższe sąd przyjął, co oczywiste, że strona powodowa nie tylko nie naprawiła wskazanych jej usterek ale te usterki, które poprawiała, wykonywała w sposób wadliwy, niezgodny z technologią. Zatem zdaniem sądu nastąpiły warunki § 15 ust. 6 umowy stron uprawniające pozwaną do wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Sąd ustalił, że doszło do wezwania powodów do usunięcia wad, wad nie usunięto, powodowie nie stawili się na ostatni przegląd gwarancyjny, gdzie doszło do jednostronnego komisyjnego ustalenia. Żadna z "wizyt" powodów na terenie boiska nie doprowadziła do usunięcia wad. Pozwana zatem właściwie wzywała powodów do usunięcia wad, zaś powodowie nie usuwali wad nawierzchni boiska. Jak wynika z opinii biegłego boisko powinno zostać wykonane bezspoinowo, każda zaś z prób zalepienia ubytków w nawierzchni miała taki charakter, że spoiny pozostawały. Obiekt posiadał wady, wady nie zostały naprawione, pozwana wzywała powodów do usunięcia wad kilkukrotnie.

Stąd strona pozwana pobrała dochodzoną pozwem kwotę 28.110 złotych na podstawie ustalonej między stronami podstawy prawnej, to jest w myśl § 15 ust. 6 umowy z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Wobec powyższego powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Na koszty procesu w punkcie 2 wyroku składa się kwota 3.600 złotych - wynagrodzenie pełnomocnika pozwanego oraz koszt opinii biegłego 1.781,89 złotych (karta 160).

Zgodnie z treścią art. 84 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nakazano zwrócić wpłacającemu nadpłaconą zaliczkę na poczet opinii biegłego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.