Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3060803

Wyrok
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2020 r.
X U 781/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Garncarz.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2020 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z odwołania B. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 30 października 2019 r. znak: (...) w sprawie B. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. o jednorazowe odszkodowanie

I. zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. i przyznaje wnioskodawcy B. M. prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy z dnia 14 maja 2019 r. za doznany 2% uszczerbek na zdrowiu w kwocie 1.834 zł (jeden tysiąc osiemset trzydzieści cztery złote);

II. orzeka, iż koszty sądowe ponosi Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskodawca B. M. wniósł odwołanie od decyzji organu rentowego z dnia 30 października 2019 r., znak (...).

Uzasadniając swoje odwołanie ubezpieczony podniósł, iż po wypadku w dniu 14 maja 2019 r. w znacznym stopniu pogorszył się stan jego zdrowia. Wnioskodawca wskazał, że jest osobą niepełnosprawną, po amputacji uda prawego. Wypadek, jakiego doznał przyczynił się do jego unieruchomienia. Upadek był tak nieszczęśliwy, iż kikut doznał uszkodzeń, a długotrwałe leczenie i rehabilitacja nadal nie pozwalają na założenie protezy i swobodne poruszanie się. Urazu doznała także miednica i lewy pośladek. Wnioskodawca podkreślił, że powyższe dolegliwości w znacznym stopniu wpływają na jego stan zdrowia. Bóle, jakie u niego występują nie pozwalają na leżenie na plecach, prawym boku, siedzenie, opieranie się. Przeprowadzone badania wykazały, iż wnioskodawca nie rokuje na istotną zmianę w tej materii. W ocenie wnioskodawcy uszczerbek na zdrowiu oraz następstwa wypadku w jego funkcjonowaniu są bardzo duże i poważne.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. wniósł o oddalenie odwołania z uwagi na brak podstaw prawnych do jego uwzględnienia.

W uzasadnieniu swojego stanowiska organ rentowy wskazał, że wnioskodawca jest uprawniony do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługuje mu na stałe. Zatrudniony został w (...) we W. na stanowisku montera wyrobów z tworzyw sztucznych. W dniu 14 maja 2019 r. doznał wypadku w pracy. Po zdarzeniu udał się do lekarza, który stwierdził uraz pośladka i kikuta kończyny. Skutkami wypadku były inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej oraz stłuczenia dolnej części miednicy i grzbietu. Po wypadku wnioskodawca przebywał na zwolnieniu lekarskim od dnia 14 maja 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 r. Zespół powypadkowy uznał powyższe zdarzenie za wypadek przy pracy. Orzeczeniem z dnia 15 października 2019 r. w sprawie procentowego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem, lekarz orzecznik ZUS w oparciu o obowiązujące przepisy ustalił u wnioskodawcy 0% uszczerbku na zdrowiu oraz brak istotnych następstw przebytego urazu kikuta kończyny prawej dolnej i okolicy pośladka lewego, w związku z wypadkiem przy pracy z dnia 14 maja 2019 r. Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 24 października 2019 r. również ustaliła 0% uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku przy pracy. W oparciu o orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS organ rentowy odmówił przyznania wnioskodawcy jednorazowego odszkodowania z uwagi na brak uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca B. M. urodził się w dniu (...) Uczęszczał na praktyczną naukę zawodu elektromechanika w warsztacie szkoleniowym w L. (...) we W.

Dowód: - okoliczności bezsporne, - świadectwo ukończenia praktycznej nauki zawodu w aktach organu rentowego.

Od dnia 2 października 1975 r. do dnia 6 sierpnia 1977 r. wnioskodawca był zatrudniony w Lokomotywowni Pozaklasowej w L. na stanowisku młodszego maszynisty lokomotywowni spalinowych II klasy.

Dowód: - świadectwo pracy z dn. 3 października 1980 r. w aktach organu rentowego W dniu 7 lutego 1977 r. wnioskodawca uległ wypadkowi w czasie jazdy pociągiem. Prawdopodobnie wypadł z jadącego wagonu. Doznał zmiażdżenia uda prawego. Tego samego dnia u wnioskodawcy dokonano amputacji w zakresie uda prawego z powodu zmian urazowych stopy i podudzia prawego.

Dowód: - dokumentacja rentowa w aktach organu rentowego.

Wobec zaliczenia wnioskodawcy do grupy inwalidów wskutek innych przyczyn niż wypadek w zatrudnieniu i choroba zawodowa (...) Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych przyznała ubezpieczonemu rentę inwalidzką. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy została przyznana wnioskodawcy na stałe.

Dowód: - dokumentacja rentowa w aktach organu rentowego.

Od dnia 15 października 1980 r. do dnia 3 marca 1981 r. ubezpieczony pozostawał zatrudniony w (...) w niepełnym wymiarze czasu pracy 1/2 etatu na stanowisku chałupnika.

Od dnia 17 marca 1981 r. był zatrudniony w (...) (...).

Dowód: - świadectwo pracy z dn. 3 marca 1981 r. w aktach organu rentowego, - zaświadczenie do ZUS w aktach organu rentowego.

W dniu 14 maja 2019 r. wnioskodawca pracował na stanowisku montera wyrobów z tworzyw sztucznych. Do około godziny 9:00 praca przebiegała bez zakłóceń. Około godziny 9:00 ubezpieczony wyszedł z hali produkcyjnej i udał się na przerwę śniadaniową do stołówki. Wracał na halę około godziny 9:30. Przy wejściu do hali znajdował się dystrybutor z wodą. Wyciekła z niego woda, która zalegała na całej powierzchni, nie można było jej ominąć. Wnioskodawca starał się ostrożnie przejść do swojego stanowiska, jednakże poślizgnął się na mokrej podłodze, w wyniku czego stracił równowagę i upadł na podłogę. W wyniku zdarzenia oraz niepełnosprawności ruchowej poszkodowanego nie mógł on samodzielnie podnieść się z podłogi, pomogli mu inni pracownicy, którzy w tym momencie przebywali w hali. Po zdarzeniu wnioskodawca udał się do lekarza, który udzielił mu pomocy i potwierdził odniesienie urazu pośladka lewego oraz kikuta uda prawego. Założono wnioskodawcy opatrunek.

Powyższe zdarzenie zostało uznane za indywidualny wypadek przy pracy.

W dniu wypadku wnioskodawca był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, w tym wypadkowego i rentowego przez płatnika (...).

Na zwolnieniu lekarskim wnioskodawca przebywał od dnia 14 maja 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 r., łącznie 93 dni. Stwierdzono, że po zakończeniu leczenia wnioskodawca był zdolny do pracy.

Dowód: - akta dochodzenia w sprawie wypadku przy pracy w aktach organu rentowego,

- historia leczenia w aktach organu rentowego,

- zaświadczenie z dn. 9 sierpnia 2019 r. w aktach organu rentowego,

- zaświadczenie o stanie zdrowia z dn. 19 sierpnia 2019 r. w aktach organu rentowego.

Badanie USG zmian guzowatych tkanek miękkich ciała wykazało w obrębie przyśrodkowej części pośladka lewego w miejscu wyczuwalnego zgrubienia widoczny położony w głębszej części tkanki podskórnej pasmowaty hipoechogenny obszar długości około 7,8 cm i szerokości do około 1,8 cm przemawiający za zbiornikiem płynu. Poza tym, echostruktura tkanki podskórnej w sąsiedztwie zmian była niejednorodna, zatarta. Obraz przemawiał za zmianami pourazowymi. Wnioskodawca wymagał dalszego leczenia w poradni specjalistycznej.

Dowód: - wynik badania USG zmian guzowatych tkanek miękkich ciała z dn. 18 lipca 2019 r., k. 16, - informacja dla lekarza kierującego/POZ z dn. 18 lipca 2019 r. w aktach organu rentowego.

Badanie USG zmian guzowatych tkanek miękkich ciała wykazało w obrębie górno-przyśrodkowej części pośladka lewego widoczny położony w głębszej części tkanki podskórnej pasmowaty hipoechogenny obszar długości około 5,3 cm i szerokości do około 0,7 cm przemawiający za zbiornikiem płynu - ewolucja krwiaka, nieznacznie mniejszy niż w badaniu poprzednim. Ponadto w powierzchownej części tkanki podskórnej widoczny pasmowaty hipoechogenny obszar wielkości około 3,2 cm i szerokości około 0,6 cm o podobnym jak wyżej charakterze. Poza tym, echostruktura tkanki podskórnej w sąsiedztwie zmian była niejednorodna, zatarta, występowały zmiany pourazowe, odczynowe.

Dowód: - wynik badania USG zmian guzowatych tkanek miękkich ciała z dn. 16 września 2019 r., k. 15.

Lekarz orzecznik ZUS orzeczeniem z dnia 15 października 2019 r. w sprawie procentowego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku ustalił 0% uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku przy pracy z dnia 14 maja 2019 r. Lekarz wskazał, że następstwa przebytego urazu kikuta kończyny prawej dolnej i okolicy pośladka lewego nie uzasadniały obecnie przyznania procentowego uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy w dniu 14 maja 2019 r.

Główny lekarz orzecznik zgłosił zarzut wadliwości powyższego orzeczenia, ponieważ w świetle zgromadzonej dokumentacji medycznej oraz opisu stanu przedmiotowego ustalenia lekarza orzecznika budziły wątpliwości.

Wnioskodawca wniósł sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia 15 października 2019 r.

Podczas badania prawej kończyny wnioskodawcy stwierdzono kikut na wysokości uda prawego zagojony, zniekształcony, jakby rozdwojony od przodu po przebytych w przeszłości interwencjach, blizny z rozciągnięciem tkanki i jej ubytkiem, bliznę pośrodkową po przebytych operacjach w przeszłości na skórze kikuta trzonu kości udowej, skóra okolicy blizny lekko zaczerwieniona, bez owrzodzenia, na pośladku lewym w okolicy stawu krzyżowo-biodrowego twarde bolesne zgrubienie wystające powyżej poziomu powierzchni, jakby zwłókniała bolesna tkanka.

Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 24 października 2019 r. ustaliła 0% uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku przy pracy z dnia 14 maja 2019 r. W opisie naruszenia sprawności organizmu wskazano, że brak następstw funkcjonalnych przebytego w pracy urazu nie uzasadniał orzeczenia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu.

Decyzją z dnia 30 października 2019 r., znak (...), organ rentowy odmówił wnioskodawcy prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w dniu 14 maja 2019 r. W uzasadnieniu wskazano, iż Zakład odmówił przyznania jednorazowego odszkodowania, ponieważ Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 24 października 2019 r. ustaliła 0% uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku przy pracy z dnia 14 maja 2019 r.

Dowód: - orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dn. 15 października 2019 r. w aktach organu rentowego,

- karta pomiarowa narządu ruchu z dn. 15 października 2019 r. w aktach organu rentowego,

- pismo z dn. 15 października 2019 r. w aktach organu rentowego,

- sprzeciw wnioskodawcy z dn. 15 października 2019 r. w aktach organu rentowego,

- orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS z dn. 24 października 2019 r. w aktach organu rentowego,

- decyzja ZUS z dn. 30 października 2019 r. w aktach organu rentowego.

Po upadku w dniu 14 maja 2019 r. wnioskodawca nadal skarżył się na dolegliwości bólowe pośladka lewego.

Podczas wizyty w Poradni Chirurgii Ogólnej I badanie wykazało wysoko w górno-przyśrodkowej części pośladka lewego widoczną położoną między tkanką podskórną i mięśniową płaską przestrzeń płynową o wymiarach zbliżonych do badań poprzednich - przewlekły krwiak. Nie uwidoczniono innych patologicznych przestrzeni płynowych. Dolegliwości bólowe i krwiak były utrwalone, z tendencją do włóknienia. Wnioskodawca nie rokował istotnej poprawy.

Dowód: - zaświadczenie lekarskie z dn. 12 listopada 2019 r., koszulka k. 6, - karta informacyjna z dn. 13 listopada 2019 r., koszulka k. 6.

U wnioskodawcy stwierdzono: chód niesprawny - jednonożny z dwiema kulami - stan po wysokiej amputacji uda prawego, ruchy swobodne, nastrój wyrównany; poza tym budowy ogólnej prawidłowej, symetrycznej, proporcjonalnej; odżywienie nadmierne; kręgosłup o zachowanych krzywiznach fizjologicznych, o nieznacznie ograniczonej ruchomości, próba palce-podłoga 30 cm, broda mostek 0 cm, napięcie mięśni przykręgosłupowych symetryczne, prawidłowe; głowa osadzona i ruchoma prawidłowo, średniowymiarowa, opukowo niebolesna, nerwy czaszkowe unerwiają symetrycznie, prawidłowe; kończyny górne prawidłowo ukształtowane, symetryczne, bez zaników i deficytów siły mięśni, siła mięśniowa, czucie i odruchy zachowane, symetryczne, nie unosi barku prawego (ogranicza czynnie) ruch bierny zachowany, pozostałe stawy kończyn górnych o prawidłowej ruchomości, dodatnia próba P. po prawej, objaw T. ujemny, brak odruchów brzusznych, w kończynie dolnej lewej objawy rozciągowe ujemne, siła mięśniowa i czucie zachowane, brak odruchu skokowego; zborność dobra; objawy piramidowe i próba R. ujemne; klatka piersiowa wysklepiona i ruchoma oddechowo prawidłowo; brzuch wysklepiony powyżej poziomu klatki piersiowej, miękki, niebolesny, bez oporów patologicznych; na pośladku lewym poniżej kolca biodrowego tylnego lewego zgrubienie w tkance podskórnej o wymiarach 2 x 1 cm słabo przesuwalne, bolesne przy palpacji; kończyna dolna lewa prawidłowo ukształtowana z zachowaną prawidłową ruchomością stawów i dobrą siłą mięśniową, blizna połaciowa przedniej powierzchni uda lewego (po pobraniu przeszczepu), niewielki ciastowaty obrzęk podudzia; kikut prawego uda ze sterczącym obciągniętym cienką skórą kością (nie mioplastyczny) z wygojonymi pozaciąganymi bliznami w części tkanek miękkich, bez odleżyn czy niewygojonych ran; ukrwienie stopy lewej zachowane.

W związku z wypadkiem z dnia 14 maja 2019 r. u wnioskodawcy rozpoznano stan po krwiaku pośladka lewego wygojony z bolesnym zgrubieniem tkanek miękkich, stan po otarciach skóry i drobnym zranieniu kikuta uda prawego wygojonym bez następstw.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu wnioskodawcy w związku z wypadkiem przy pracy w dniu 14 maja 2019 r. wynosił 2%, w odniesieniu do pozycji 149 za bolesne zwłóknienie w miejscu pourazowego krwiaka pośladka. Nie zachodziły okoliczności uzasadniające badania wnioskodawcy przez innych biegłych.

W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono następstw przebytego zranienia kikuta uda prawego - drobne rany wygoiły się i już w dniu 9 sierpnia 2019 r. leczenie chirurgiczne zakończono. Natomiast krwiak pośladka lewego spowodował powstanie bolesnego zgrubienia mogącego w przypadku wnioskodawcy powodować konflikt z pasem protezy. W innych pozycjach dotyczących miednicy czy biodra brak było odpowiednich pozycji. Lekarz orzecznik ZUS i Komisja Lekarska ZUS nie stwierdziła guza pośladka jako zejścia krwiaka, stąd różnica w orzeczeniach.

Dowód: - opinia biegłych z dn. 3 lutego 2020 r., k. 17 - 18.

Uzasadnienie prawne

Sąd Rejonowy zważył, co następuje.

Odwołanie jako zasadne podlegało uwzględnieniu.

W niniejszej sprawie wnioskodawca wniósł odwołanie od decyzji organu rentowego z dnia 30 października 2019 r., znak (...), w której ustalono 0%0% uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku przy pracy z dnia 14 maja 2019 r. Organ rentowy natomiast wnosił o oddalenie odwołania.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 z późn. zm.; dalej u.s.w.ch.), za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy (art. 3 ust. 1).

Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu oraz tryb postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku i wypłacaniu jednorazowego odszkodowania, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony interesów ubezpieczonego oraz koniecznością przejrzystości i sprawności postępowania w sprawie o jednorazowe odszkodowanie (art. 11 u.s.w.ch.).

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 1 (art. 12 ust. 1 u.s.w.ch.).

Do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w ust. 1-4, przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15. Kwoty jednorazowych odszkodowań zaokrągla się do pełnych złotych (art. 12 ust. 5 i 6 u.s.w.ch.).

Na dzień wydania zaskarżonej decyzji wysokość jednorazowego odszkodowania za każdy procent uszczerbku na zdrowiu wynosiła 917,00 zł zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M. P. 2019 r., poz. 270).

Okoliczność, że przedmiotowe zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy była w niniejszej sprawie bezsporna. Spór koncentrował się wokół kwestii wystąpienia uszczerbku na zdrowiu wnioskodawcy wywołanego zdarzeniem z dnia 14 maja 2019 r.

Wobec medycznej natury okoliczności spornych, które były istotne dla rozpoznania niniejszej sprawy, ich wyjaśnienie wymagało wiadomości specjalnych i musiało znaleźć oparcie w dowodzie z opinii biegłego sądowego.

Na okoliczność ustalenia, w jakiej wysokości wnioskodawca doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku przy pracy, jakiemu uległ w dniu 14 maja 2019 r. według oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określoną w załączniku do rozporządzenia MPiPS z dnia 18 grudnia 2002 r., w przypadku ustalenia stopnia przedmiotowego uszczerbku powyżej 0% (jak to orzekła Komisja Lekarska ZUS) o wskazanie, na czym polega odmienna ocena stanu zdrowia wnioskodawcy dokonana przez biegłych sądowych oraz czy zachodzi konieczność badania wnioskodawcy przez innych biegłych sądowych Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych sądowych specjalistów ortopedy i neurologa.

U wnioskodawcy stwierdzono: chód niesprawny - jednonożny z dwiema kulami - stan po wysokiej amputacji uda prawego, ruchy swobodne, nastrój wyrównany; poza tym budowy ogólnej prawidłowej, symetrycznej, proporcjonalnej; odżywienie nadmierne; kręgosłup o zachowanych krzywiznach fizjologicznych, o nieznacznie ograniczonej ruchomości, próba palce-podłoga 30 cm, broda mostek 0 cm, napięcie mięśni przykręgosłupowych symetryczne, prawidłowe; głowa osadzona i ruchoma prawidłowo, średniowymiarowa, opukowo niebolesna, nerwy czaszkowe unerwiają symetrycznie, prawidłowe; kończyny górne prawidłowo ukształtowane, symetryczne, bez zaników i deficytów siły mięśni, siła mięśniowa, czucie i odruchy zachowane, symetryczne, nie unosi barku prawego (ogranicza czynnie) ruch bierny zachowany, pozostałe stawy kończyn górnych o prawidłowej ruchomości, dodatnia próba P. po prawej, objaw T. ujemny, brak odruchów brzusznych, w kończynie dolnej lewej objawy rozciągowe ujemne, siła mięśniowa i czucie zachowane, brak odruchu skokowego; zborność dobra; objawy piramidowe i próba R. ujemne; klatka piersiowa wysklepiona i ruchoma oddechowo prawidłowo; brzuch wysklepiony powyżej poziomu klatki piersiowej, miękki, niebolesny, bez oporów patologicznych; na pośladku lewym poniżej kolca biodrowego tylnego lewego zgrubienie w tkance podskórnej o wymiarach 2 x 1 cm słabo przesuwalne, bolesne przy palpacji; kończyna dolna lewa prawidłowo ukształtowana z zachowaną prawidłową ruchomością stawów i dobrą siłą mięśniową, blizna połaciowa przedniej powierzchni uda lewego (po pobraniu przeszczepu), niewielki ciastowaty obrzęk podudzia; kikut prawego uda ze sterczącym obciągniętym cienką skórą kością (nie mioplastyczny) z wygojonymi pozaciąganymi bliznami w części tkanek miękkich, bez odleżyn czy niewygojonych ran; ukrwienie stopy lewej zachowane.

W związku z wypadkiem z dnia 14 maja 2019 r. u wnioskodawcy rozpoznano stan po krwiaku pośladka lewego wygojony z bolesnym zgrubieniem tkanek miękkich, stan po otarciach skóry i drobnym zranieniu kikuta uda prawego wygojonym bez następstw.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu wnioskodawcy w związku z wypadkiem przy pracy w dniu 14 maja 2019 r. wynosił 2%, w odniesieniu do pozycji 149 za bolesne zwłóknienie w miejscu pourazowego krwiaka pośladka. Nie zachodziły okoliczności uzasadniające badania wnioskodawcy przez innych biegłych.

W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono następstw przebytego zranienia kikuta uda prawego - drobne rany wygoiły się i już w dniu 9 sierpnia 2019 r. leczenie chirurgiczne zakończono. Natomiast krwiak pośladka lewego spowodował powstanie bolesnego zgrubienia mogącego w przypadku wnioskodawcy powodować konflikt z pasem protezy. W innych pozycjach dotyczących miednicy czy biodra brak było odpowiednich pozycji. Lekarz orzecznik ZUS i Komisja Lekarska ZUS nie stwierdziła guza pośladka jako zejścia krwiaka, stąd różnica w orzeczeniach.

Strony nie wniosły zastrzeżeń do powyższej opinii biegłych.

Opinia biegłego sądowego podlega ocenie przy zastosowaniu art. 233 § 1 k.p.c. - na podstawie właściwych dla jej przymiotu kryteriów zgodności z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, podstaw teoretycznych opinii, a także sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażanych w niej wniosków. Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 19 grudnia 1990 r. (I PR 148/90, OSP 1991/11/300) stwierdził, że "Sąd może oceniać opinię biegłego pod względem fachowości, rzetelności czy logiczności. Może pomijać oczywiste pomyłki czy błędy rachunkowe. Nie może jednak nie podzielać poglądów biegłego, czy w ich miejsce wprowadzać własnych stwierdzeń".

Zgodnie z art. 286 k.p.c. Sąd może zażądać ustnego wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie, może też w razie potrzeby zażądać dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych. Samo niezadowolenie stron z opinii biegłych nie uzasadnia jednak zażądania dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych. Sąd, w ramach zastrzeżonej dla niego swobody, decyduje, czy ma możliwość oceny dowodu w sposób pełny i wszechstronny, czy jest w stanie prześledzić jego wyniki oraz - mimo braku wiadomości specjalnych - ocenić rozumowanie, które doprowadziło biegłego do wydania opinii. Sąd czyni to zapoznając się z całością opinii, tj. z przedstawionym w niej materiałem dowodowym, wynikami badań przedmiotowych i podmiotowych. Wszystko to, a nie tylko końcowy wniosek opinii, stanowi przesłanki dla uzyskania przez sąd podstaw umożliwiających wyjaśnienie sprawy.

Wydane w sprawie opinie biegłych są w ocenie Sądu rzetelne, jasno uzasadnione, logiczne i konsekwentne, a nadto prawidłowo oparte na dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy oraz bezpośrednim badaniu ubezpieczonego. Sąd uznał je za w pełni wiarygodne, podzielając dokonane w niej ustalenia i uznając, że nie ma podstaw do zanegowania prezentowanego przez biegłych stanowiska. Opinia nie została również podważona przez żadną ze stron.

Wysokość jednorazowego odszkodowania należnego wnioskodawcy w przypadku uznania jego roszczenia co do zasady wyliczona na dzień wydania decyzji wynosiła 2 x 917,00 zł, tj. 1.834,00 zł.

Ustalając stan faktyczny sprawy Sąd skorzystał z dowodu z dokumentów (w szczególności akt orzeczniczych organu oraz dokumentacji medycznej wnioskodawcy), których wiarygodność i autentyczność nie budziła wątpliwości stron ani Sądu. Sąd pominął dowód z przesłuchania stron jako zbędny i niecelowy, z uwagi na nieposiadanie przez strony specjalistycznej wiedzy medycznej, niezbędnej w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd w punkcie I sentencji wyroku zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego i przyznał wnioskodawcy prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy z dnia 14 maja 2019 r. za doznany 2% uszczerbek na zdrowiu w kwocie 1.834,00 zł.

W punkcie II sentencji wyroku Sąd orzekł, iż koszty sądowe ponosi Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.