Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2665989

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
X GC 688/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Dorota Sulińska - Kowalska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Ł. (...) X Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2018 r. w Ł. (...) na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko Miastu Ł. - Zarządowi Dróg i (...) w Ł. o zapłatę 1. zasądza od Miasta Ł. - Zarządu Dróg i (...) w Ł. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kwotę 354.750,00 złotych (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych liczonymi od dnia 24 marca 2016 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 29.977,17 zł. (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem 17/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3. nakazuje ściągnąć od Miasta Ł. - Zarządu Dróg i (...) w Ł. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Ł. (...) kwotę 1.119,30 zł. (jeden tysiąc sto dziewiętnaście złotych 30/100) tytułem poniesionych przez Skarb Państwa wydatków - kosztów opinii biegłego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.