Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2666003

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 31 lipca 2018 r.
X GC 120/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Dorota Sulińska - Kowalska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Ł. (...) X Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2018 r. w Ł. (...) na rozprawie sprawy z powództwa U. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko A. M. o zapłatę 1. zasądza od A. M. na rzecz U. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. kwotę 326.903,43 zł. (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzy złote 43/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 18 września 2017 r. do dnia zapłaty, ograniczając odpowiedzialność pozwanej do nieruchomości obciążonej hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 60. 000 zł. (sześćdziesiąt tysięcy złotych) ustanowionej na nieruchomości położonej w gminie A., w miejscowości O., dla której Sąd Rejonowy w A. K., IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer (...);

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3. zasądza od A. M. na rzecz U. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. kwotę 30.693 zł. (trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

4. przyznaje od Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Ł. (...) na rzecz adwokata B. M. kwotę 8.856 zł (osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych brutto) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.